½¡¿µÖªÊ¶Ìâ¿â¡ª¡ª³õÖÐ×é
¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿
½¡¿µÖªÊ¶Ìâ¿â¡ª¡ª³õÖÐ×é
×÷Õߣº¸µËÄƽ    Í¨Öª¹«¸æÀ´Ô´£º±¾Õ¾Ô­´´    µã»÷Êý£º2063    ¸üÐÂʱ¼ä£º2016/6/27

½¡¿µÖªÊ¶Ìâ¿â¡ª¡ª³õÖÐ×é¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

Ò»¡¢µ¥Ñ¡Ìâ¡¡¡¡

1£®Êß²ËÖк¬Óеģ¨    £© ÄÜ´Ù½ø賦È䶯¡¢ÓÐÀûÓÚʳÎïÏû»¯¡£         £¨  B  £© ¡¡¡¡

A.άÉúËØ          B.ÏËάËØ        C.΢Á¿ÔªËØ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

2£®×ÔÈ»½çÖУ¬ÓС°ÖÇ»ÛÔªËØ¡±Ö®³ÆµÄÊÇ£¨   £©¡£                     £¨  B  £© ¡¡¡¡

A.Ìú              B.µâ            C.¸Æ           D.п¡¡¡¡

 ¡¡¡¡

3£®½¡¿µµÄ¸ÅÄîÊÇ£¿                                             £¨  D  £© ¡¡¡¡

A.²»Éú²¡          B.²»ÐéÈõ        C.²»×¡Ôº¡¡¡¡

D.ÉíÌåµÄ¡¢ÐÄÀíµÄ½¡¿µºÍ¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÉç»áÊÊÓ¦ÄÜÁ¦¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

4£®Ë®ÊÇÈËÌå±ØÐèµÄÓªÑøËØÖ®Ò»£¬ÎÒÃÇÿÌìÀë²»¿ªË®£¬Èç¹ûÎÒÃÇÔÚѧУ¿Ú¿Êʱ£¬ÄãÓ¦¸ÃºÈÄÄÖÖË®×îºÃ£¿                                          £¨  D  £©¡¡¡¡

A.¿ÉÀÖ           B.¹ûÖ­          C.×ÔÀ´Ë®       D.¾»»¯Ë® ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

5£®ÒÔÏÂÄÄÖÖʳÎ︻º¬Î¢Á¿ÔªËص⣿                               £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Æ»¹û           B.ÇÉ¿ËÁ¦        C.º£´ø         D.ºúÂܲ·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

6£®Ò»°ãÀ´Ëµ£¬£¨    £© Öеĵ°°×Öʺ¬Á¿±È½ÏµÍ¡£                      £¨  A  £©                ¡¡¡¡

A.Ê߲ˡ¢Ë®¹û     B.ÄÌÀà           C.Óã¡¢Èâ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

7£®È±·¦Î¬ÉúËØD£¬È±¸Æ»áÒýÆ𣺠                                  £¨  A  £© ¡¡¡¡

A.ØþÙͲ¡         B.»µÑª²¡         C.ƶѪ²¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

8£®¾­³£ÑÀö¸³öѪ¡¢±ÇÁ÷Ѫ£¬¿ÉÄÜÓëȱ·¦£¨   £©Óйء£             £¨  C  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØA       B.άÉúËØB        C.άÉúËØC¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

9£®Ê³ÎïÖÐÒÔ£¨   £©µÄº¬¸ÆÁ¿×î·á¸»¡£                              £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÄÌÀà           B.Ê߲ˠ          C.¶¹Àà¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

10£®Î¬ÉúËØC×îÖ÷ÒªµÄʳÎïÀ´Ô´ÊÇ£¨   £©¡£                      £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Ê߲ˡ¢Ë®¹û     B.¶¯Îï¸ÎÔà       C.ÓãÀà¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

11£®Ò»ÈÕÈý²ÍµÄºÏÀíÈÈÁ¿Åä±ÈΪ£¨   £©¡£                         £¨  A  £©¡¡¡¡

A.30£¥£¬40£¥£¬30£¥              B.30£¥£¬30£¥£¬40£¥¡¡¡¡

C.20£¥£¬40£¥£¬40£¥¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

12£®ÎÒ¹úÓªÑøѧ»á¹ØÓÚºÏÀíÉÅʳÌá³ö£¨   £©¡£                     £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ʳÑÎÒª´óÁ¿¡¢¼¢±¥ÒªÊʵ±        B.ÊÝÈâÒª¶à³Ô¡¢Òû¾ÆÒª½ÚÖÆ ¡¡¡¡

C.´ÖϸҪ´îÅ䡢ʳÎïÒª¶àÑù¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

13£®Èç¹û²»³ÔÔç²Í,ѪҺÀïȱÉÙ£¨   £©,´óÄÔ¹¦ÄܾͻáÊܵ½Ó°Ïì¡£     £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÆÏÌÑÌÇ          B.άÉúËØ          C.Ö¬·¾       D.΢Á¿ÔªËØ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

14£®¶ùͯ²»Ò˾­³£Ê³ÓÃÒÔÏÂÄÄÖÖʳƷ£º                           £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Îå¹ÈÔÓÁ¸        B.¼á¹ûÀàµÄÁãʳ     C.¸÷ÖÖ±£½¡Æ·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

15£®³¤ÆÚ´óÁ¿Òû¾Æ¶ÔÈËÌåµÄÄĸöÔàÆ÷Ëðº¦×îÑÏÖØ£¿                  £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÐÄÔà            B.¸ÎÔà             C.ÉöÔà  ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

16£®ÈËÌåϸ°ûÖк¬Á¿×î¸ßµÄÊÇ?                                   £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Ë®              B.µ°°×ÖÊ           C.Ö¬·¾¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

17£®ÏÂÁеÈÖØÁ¿ÓªÑøËزúÄÜ×î¶àµÄÊÇ?                            £¨  B  £©¡¡¡¡

A.µ°°×ÖÊ          B.Ö¬·¾             C.ÌÇÀà¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

18£®Éú»îÖУ¬ÈËÌåÈÈÄÜ×îÖ÷ÒªÀ´Ô´ÓÚÏÂÁÐÄÄÖÖÓªÑøËØ?               £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÌÇÀà            B.Ö¬·¾             C.µ°°×ÖÊ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

19£®Ë®ÊÇÈËÌåÖк¬Á¿×î¶àµÄÎïÖÊ£¬Ô¼Õ¼ÈËÌåÌåÖصÄ?                 £¨  A  £©¡¡¡¡

A.65%×óÓÒ         B.70%-80%         C.90%ÒÔÉÏ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

20£®Æ¶ÑªÊǶùͯ³£¼û²¡£¬¿ÉÄÜÓëÏÂÁÐÄÄÖÖ¿óÎïÖÊȱ·¦Óйأ¿          £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¸Æ              B.Ìú              C.Í­¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

21£®XÐÍÍÈ¡¢¼¦Ðس£¼ûÓÚÏÂÁÐÄÄÖÖÎïÖʵÄȱ·¦£¿                    £¨  A  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØD        B.άÉúËØB         C.άÉúËØE¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

22£®ÎªÁË´Ù½ø´óÄԵķ¢Óý£¬Ó¦£¨   £©¡£                            £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ʳÓú£ÏÊ¡¢ÈéÖÆÆ·¡¢¸ßµ°°×ʳƷ¡¡¡¡

B.¼õÉÙÔ˶¯£¬Ôö¼Ó˯Ãß¡¡¡¡

C.¶à³ÔÁãʳÒÔ²¹³äάÉúËØ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

23£®ÓÐЩѧÉú¾­³£ÀÃ×ì½Ç£¬¿Ú½Ç·¢°×£¬¿ÉÄÜÊÇÈËÌåÄÚȱ·¦£¨   £© ¡£    £¨  A  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØB2       B.άÉúËØC       C.άÉúËØB1¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

24£®Çà´ºÆÚÉÙÄê³öÏÖ¡°´ó²±×Ó¡±ÏÖÏ󣬿ÉÄÜÓëÉ㣨  £©Ïà¶Ô²»×ãÓйء£ £¨  A  £©¡¡¡¡

A.µâ             B.Îø             C.Ìú¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

25£®ÏÂÁÐÄÄÀàʳƷÊǸƵÄ×î¼ÑÀ´Ô´£¿                             £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÊÝÈâ           B.Å£ÄÌ          C.º£²úÆ·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

26£®ÉÙÄê¶ùͯάÉúËØAȱ·¦£¬»áÓ°Ï죨  £©µÄ·¢Óý¡£                   £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¹Ç÷À           B.ÑÛ            C.ÄÔ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

27£®ÒûʳÖÐȱÌú£¬»áÔì³ÉȱÌúÐÔƶѪ£¬ÏÂÁÐʳƷÖк¬Ìú×î·á¸»µÄÊÇ?   £¨  A  £©¡¡¡¡

A.¶¯Îï¸ÎÔà       B.Å£ÄÌ          C.µ°Àà¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

28£®²¹µâ×îºÃµÄ·½·¨ÊÇ?                                         £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ʳÓõâÑΠ      B.·þÓõâ¼Á      C.×¢Éäµâ»¯Îï¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

29£®º¬Ö¬·¾×îµÍµÄ¶¯ÎïÐÔʳÎïÊÇ?                                 £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÖíÈâ           B.ÓãÈâ          C.ÓãÈâ          D.ÑòÈâ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

30£®Î¬ÉúËØAÖ÷ÒªÀ´Ô´ÓÚ?                                       £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Ê߲ˠ          B.Ë®¹û           C.¶¯Îï¸ÎÔà¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

31£®²»ÔÚ½Ö±ßСÆ̳Ôδ¾­ÑϸñÏû¶¾µÄʳƷ£¬ÓÐÀûÓÚÔ¤·À£¨  £©¼²²¡¡£  £¨  A  £©¡¡¡¡

A.¼×Ð͸ÎÑ×       B.ÒÒÐ͸ÎÑ×       C.ÉöÑס¡¡¡

¡¡ ¡¡

32£®Ô¤·ÀµØ·½ÐÔ¼××´ÏÙÖ×´ó×î¼òµ¥¡¢¾­¼Ã¡¢ÓÐЧµÄ·½·¨ÊÇʲô£¿       £¨  A  £©¡¡¡¡

A.¼á³ÖʳÓõâÑΠ  B.¶à³Ôº£²úÆ·     C.¶ÍÁ¶ÉíÌå¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

33£®Ïļ¾ÔÚÁÒÈÕϾçÁÒÔ˶¯³öº¹¹ý¶àʱ£¬ÎªÔ¤·ÀÖÐÊîÓ¦¶àºÈ£¨   £© ¡£   £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÌÇË®           B.µ­ÑÎË®         C.°×¿ªË®¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

34£®µâȱ·¦»áµ¼Ö¶ùͯ¡¢ÇàÉÙÄ꣨  £©¡£                              £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Éú³¤·¢ÓýºÍÖÇÁ¦ÊÜÓ°Ïì        B.Éí²Ä¸ß´ó       C.ÐÄÀí¼²²¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

35£®¾ö¶¨ÅÜËÙµÄÒòËØÖ÷ÒªÊÇ?                                     £¨  C  £©              ¡¡¡¡

A.ÄÚÁ¦           B.ÍâÁ¦           C.²½³¤ºÍ²½Æµ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

36£®µâȱ·¦²¡×îÃ÷ÏԵıíÏÖÐÎʽÊÇ?                              £¨  A  £©¡¡¡¡

A.¼××´ÏÙÖ×´ó     B.ÐÄÂʲ»Æë       C.Í·ÔΠ    ¡¡¡¡

 ¡¡¡¡

37£®ÄÄÖÖάÉúËØ¿ÉÒÔ´Ù½ø¸ÆµÄÎüÊÕ£¿                             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØD        B.άÉúËØA       C.άÉúËØC¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

38£®Ê³ÓôóÁ¿±ùÀäÒûÁÏ£¬Ôì³ÉθËá¼õÉÙ»áÓ°Ï죨  £©¡£                £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÌúµÄÎüÊÕ       B.Ö¬·¾ÎüÊÕ       C.µ°°×ÖÊÎüÊÕ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

39£®ÎªÁËÌá¸ßµ°°×ÖʵÄÓªÑø¼ÛÖµ£¬Ó¦¸Ã¾­³£°Ñ£¨   £©»ìºÏʳÓᣠ    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÈâÀà¡¢Êß²ËÀà                B.Ö²Îïµ°°×¡¢¶¯Îïµ°°×¡¡¡¡

C.ÄÌÀà¡¢¶¹Àà                  D.Á¸¹ÈÀà¡¢¶¹Àà¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

40£®Ñô¹âÖУ¨   £©ÄÜʹƤ·ôÖеÄÒ»ÖÖÎïÖÊת±ä³É£¨   £©£¬´ÙʹÈËÌå¶Ô¸ÆµÄÎüÊÕ£¬Ô¤·ÀÈí¹Ç²¡¡£                                                  £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ºìÍâÏß¡¢Î¬ÉúËØA            B.ºìÍâÏß¡¢Î¬ÉúËØD¡¡¡¡

C.×ÏÍâÏß¡¢Î¬ÉúËØA            D.×ÏÍâÏß¡¢Î¬ÉúËØD¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

41£®»ÆÇúùËØÊÇÖ°©ÎËüÖ÷Òª´æÔÚÓÚʲôʳÎïÖУ¿                £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÈâÀàʳƷ        B.º£²úʳƷ         C.ù±äʳƷ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

42£®Ê¹ÓÃÄÄÖÖ²ÄÁϵĹø³´²Ë¶Ô½¡¿µ×îÓÐÒ棿                        £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÂÁ¹ø            B.²»Ðâ¸Ö¹ø         C.Ìú¹ø¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

43£®¼ÒÍ¥²Í¾ß³£ÓõÄÏû¶¾·½·¨ÊÇÄÄÒ»ÖÖ?                           £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Öó·Ð¡¢Æ¯°×·Û    B.×ÏÍâÏß           C.ÓÃË®³åÏ´¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

44£®½¡¿µµÄËÄ´ó»ùʯÊÇʲô£¿                                    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.·á¸»ÓªÑø£¬¶àÁ¿Ô˶¯£¬ÏÞÑÌÏ޾ƣ¬ÐÄÀíƽºâ¡¡¡¡

B.ºÏÀíÓªÑø£¬ÊÊÁ¿Ô˶¯£¬½äÑÌÏ޾ƣ¬ÐÄÀíƽºâ¡¡¡¡

C.ÓªÑøÊÊÁ¿£¬ºÏÀíÔ˶¯£¬½äÑ̽ä¾Æ£¬ÐÄÀíƽºâ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

45£®ÒÔÏÂÄÄÖÖÐÐΪ¶ÔθµÄ±£½¡ÓÐË𺦣¿                            £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¶¨Ê±¶¨Á¿½øʳ£¬²»±©Òû±©Ê³              B.ÎüÑ̺ÍÐï¾Æ¡¡¡¡

C.²»³ÔëçÖÆ¡¢Ñ¬ÖÆ¡¢ÓͼåµÄʳÎï ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

46£®ºÏÀíÓªÑøÊÇÖ¸ÉÅʳÖÐËùº¬µÄÓªÑøËØÖÖÀàÆëÈ«£¬ÊýÁ¿³ä×㣬±ÈÀýÊʵ±£¬²¢ÓëÉíÌåµÄÐèÒª±£³Öƽºâ¡£ÏÂÁÐ×ö·¨Öв»·ûºÏºÏÀíÓªÑøÔ­ÔòµÄÊÇ£¿          £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ʳƷҪ»çËØ¡¢´Öϸ´îÅ䣬¶à³ÔÐÂÏÊÊß²ËË®¹û¡¡¡¡

B.Êʵ±Ôö¼ÓÄÌ¡¢µ°¡¢ÊÝÈâºÍ¶¹ÀàµÈÓÅÖʵ°°×¡¡¡¡

C.¶àʳÓÃÑΡ¢ÌðʳƷºÍ¶¯ÎïÖ¬·¾ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

47£®ºÎÖÖ¿ªË®¶Ô½¡¿µÓÐÒ棿                                      £¨  C  £©¡¡¡¡

A.·´¸´ÉÕ¿ªµÄË®                         B.¸éÖÃÈýÌìÒÔÉϵĿªË®  ¡¡¡¡

C.×ÔÈ»ÀäÈ´µ½¡¡20¡æ¡¡¡ª¡¡25¡æ¡¡µÄÎÂÁ¹°×¿ªË® ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

48£®»µÑª²¡ÊÇÓÉÓÚȱ·¦Ê²Ã´Î¬ÉúËØÒýÆðµÄ£¿                        £¨  C  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØA          B.άÉúËØB           C.άÉúËØC¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

49£®³ÔË®¹ûµÄ×î¼Ñʱ¼äÊÇ£¿                                      £¨  C  £©¡¡¡¡

A.·¹Ç°              B.·¹ºó              C.Á½²ÍÖ®¼ä¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

50£®²¤²ËÓªÑø·á¸»£¬µ«ÓÉÓÚËü¸»º¬²ÝËᣬӰÏì¸ÆµÄÎüÊÕ£¬ËùÒÔ²¤²ËµÄÕýÈ·³Ô·¨ÊÇ¡¡¡¡

                                                             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Åëâ¿Ö®Ç°ÏÈÓÿªË®ìÌһϠ      B.Ö±½ÓÅëâ¿         C.Éú³Ô¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

51£®È˵ÄÑÛ¾¦ÎªÁË¿´ÇåÔ¶½üÎïÌ壬Æðµ÷½Ú×÷ÓõÄÊÇ£¨   £©¡£          £¨  B  £©¡¡¡¡

A.·¿Ë®              B.¾§×´Ìå            C.²£Á§Ìå¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

52£®Íâ½çÎïÌåÔÚ¹âÏßµÄ×÷ÓÃÏ£¬¾­¹ýÑÛ¾¦µÄÇü¹âϵͳÔÚ£¨   £©³ÉÏñ¡££¨  C  £©¡¡¡¡

A.Çò½áĤ            B.¾§×´Ìå           C.ÊÓÍøĤ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

53£®ÑÛµÄÇü¹âϵͳ°üÀ¨½ÇĤ¡¢¾§×´Ìå¡¢²£Á§ÌåºÍ£¨   £©¡£             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.·¿Ë®              B.½áĤ             C.ÊÓÍøĤ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

54£®½üÊÓÒòÑÛÇòÇ°ºóÖá¹ý³¤¶øÒýÆðµÄ½üÊÓ³ÆΪ£¨   £©¡£             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÖáÐÔ½üÊÓ          B.µ÷½ÚÐÔ½üÊÓ       C.¼ÙÐÔ½üÊÓ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

55£®ÑÛÔÚµ÷½ÚËɳÚ״̬Ï£¬Ô¶´¦Æ½ÐйâÏß¾­ÑÛµÄÇü¹âϵͳºó£¬½¹µãÂäÔÚÊÓÍøĤ֮ǰ£¬ÕâÖÖÑÛ³ÆΪ£¨   £©¡£                                       £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÕýÊÓÑÛ            B.½üÊÓÑÛ           C.Ô¶ÊÓÑÛ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

56£®Ð¡Ñ§Éú10Ëê¾­Ç°½üÊÓÒÔ£¨  £©¾Ó¶à¡£                          £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÖáÐÔ½üÊÓ          B.»ìºÏÐÔ½üÊÓ       C.µ÷½ÚÐÔ½üÊÓ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

57£®½üÊÓµÄ֢״Ϊ£¨   £©¡£                                      £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Ô¶ÊÓÁ¦Õý³££¬½üÊÓÁ¦¼õÍË            B.Ô¶ÊÓÁ¦¼õÍË£¬½üÊÓÁ¦Õý³£¡¡¡¡

C.½üÊÓÁ¦Ô¶ÊÓÁ¦¾ù¼õÍË¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

58£®Á¬Ðø¿´µçÊÓ×îºÃ²»Òª³¬¹ý¼¸Ð¡Ê±£¿                            £¨  B  £©¡¡¡¡

A.1Сʱ            B.2Сʱ            C.3Сʱ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

59£®ÏÂÁÐÄÄÖÖÑÕÉ«¿ÉÒÔ¿¹ÑÛÆ£ÀÍ¡£                                £¨  B  £©¡¡¡¡

A.°×É«              B.ÂÌÉ«             C.ºìÉ«¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

60£®ÎªÔ¤·À½üÊÓ£¬ÏÂÁдëÊ©ÖУ¨   £©ÏîÊÇ´íÎóµÄ¡£                £¨  C  £©¡¡¡¡

A.²»ÒªÔÚ¹âÏßÌ«°µ»òÖ±ÉäÑô¹âÏ¿´Êé        B.²»ÒªÔÚ×ß·³Ë³µÊ±¿´Êé¡¡¡¡

C.Á¬Ðø³¤Ê±¼ä¿´Êé¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

61£®ÒÔÏÂÄÄÖÖ×ö·¨²»»áÒýÆð½üÊÓ£¿                               £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Å¿ÔÚ×ÀÉÏ¿´Êéд×Ö                      B.ÌÉÔÚ´²ÉÏ¿´Êé¡¡¡¡

C.Á¬Ðø¿´Êé1СʱÐÝϢƬ¿Ì»òÔ¶Ì÷¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

62£®ÎªÁËÔ¤·À½üÊÓ£¬¿´µçÊÓʱÑÛÓëÆÁÄ»µÄ¸ß¶È×îºÃÊÇ?                £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÑÛ±ÈÆÁÄ»ÉÔ¸ßһЩ       B.ÆÁÄ»±ÈÑÛÉÔ¸ßһЩ        C.Á½Õߵȸߡ¡¡¡

¡¡ ¡¡

63£®¿´µçÊÓµÄÎÀÉúÒªÇóÕýÈ·µÄÊÇ?                                 £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Á¬Ðø¿´µçÊÓ3СʱӦÐÝϢƬ¿Ì          B.¹Û¿´ÕßÀëµçÊÓÆÁÄ»¡¡1Ãס¡ÒÔÉÏ¡¡¡¡

C.ÊÒÄÚ¿ªÒ»Õµ3£­8ÍßµÄСµÆ£¬±ÜÃâÑÛ¾¦Æ£ÀÍ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

64£®½ÌÊÒÉèÖõÚÒ»ÅÅ¿Î×ÀÇ°Ôµ¾àºÚ°åÒªÇó´ï£¨   £©Ã×ÒÔÉÏ¡£            £¨  A  £©¡¡¡¡

A¡¡.2Ãס¡            B¡¡.3Ãס¡           C¡¡.1Ãס¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

65£®Óë¿Î×ÀÒθ߶Ȳ»ÊʺÏÎ޹صļ²²¡ÊÇ?                           £¨  C  £©¡¡¡¡

A.½üÊÓ           B.ÍÕ±³           C.ØþÙͲ¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

66£®¿´Êéд×ÖÕýÈ·×ø×ËÓ¦×öµ½Èý¸öÒ»£¬ÏÂÃæ´íÎóµÄÊÇ?               £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÑÛÓëÊé¾àÀë¡¡1Ãס¡              B.±Ê¼âÓëÊÖÖ¸¾àÀë1´ç¡¡¡¡

C.ÐØÓë×ÀÔµ¾àÀëһȭ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

67£®Ô¤·À½üÊÓÒª¶à³Ôº¬£¨  £©µÄʳÎï¡£                             £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÌÇ             B.µ°°×ÖÊ         C.Ö¬·¾¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

68£®ÏÂÁÐÄÄÒ»ÖÖάÉúËØÓб£»¤ÑÛ¾¦µÄ×÷Óã¿                        £¨  A  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØA       B.άÉúËØE        C.άÉúËØC¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

69£®ÏÂÁÐÄÄÖÖʳƷ¿ÉÒÔÓªÑøÑÛ¾¦£¿                               £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ºúÂܲ·         B.´óËâÍ·         C.Ñó´Ð¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

70£®ºìÑÛ²¡´«È¾ÐÔºÜÇ¿£¬ÏÄÇï¼¾±È½ÏÈÝÒ×·¢Éú£¬ÎªÔ¤·ÀºìÑÛ²¡£¬Ó¦×öµ½£¨ C £©¡£¡¡¡¡

A.´÷¿ÚÕÖ³öÃÅ     B.³£¿ª´°Í¨·ç     C.³£Ï´ÊÖ¡¢¼ôÖ¸¼×¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

71£®É³ÑÛÖ÷Ҫͨ¹ý£¨   £©´«²¥¡£                                 £¨  A  £©¡¡¡¡

A.½Ó´¥           B.¿ÕÆø           C.ѪҺ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

72£®Èç¹ûÑÛ¾¦ÖнøÈëÒìÎÕýÈ·µÄ×ö·¨ÊÇ?                         £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÈàÑÛ¾¦         B.Çá±ÕË«ÑÛ£¬ÈÃÀáË®½«ÒìÎï³å³öÀ´      C.ÓÃ×ÔÀ´Ë®³å¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

73£®ÌåÓý¿ÎµÄÔ˶¯¸ººÉÊÇָѧÉú×öÉíÌåÁ·Ï°Ê±£¨  £©¡£               £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Á·Ï°µÄÊýÁ¿     B.ÉíÌåËù³ÐÊܵÄÐÄÀí¸ºµ£      C.ÉíÌåËù³ÐÊܵÄÉúÀí¸ºµ£¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

74£®£¨    £©ÊǾ¶ÈüÏîÄ¿£¬ÊÇÒ»¸ö¼¯ÌåÏîÄ¿£¬·¢Õ¹Ð­×÷ÄÜÁ¦¡£        £¨  A  £©¡¡¡¡

A.½ÓÁ¦ÅÜ         B.Ìø¸ß           C.ÀºÇò¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

75£®´«È¾ÐԷǵäÐÍ·ÎÑ×ÊÇÒÔ£¨   £©´«²¥ÎªÖ÷µÄ´«È¾²¡¡£             £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Ïû»¯µÀ         B.ºôÎüµÀ         C.Ƥ·ô½Ó´¥¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

76£®Óйز¿ÃÅ¡¢Ò½ÁÆÎÀÉú»ú¹¹Ó¦¶Ô´«È¾²¡×öµ½£¨  £©¡¢Çжϴ«²¥Í¾¾¶¡¢·ÀÖ¹À©É¢¡£¡¡¡¡

                                                             £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Ôç·¢ÏÖ¡¢ÔçÖÎÁÆ                   B.Ôç¸ôÀë¡¢Ô籨¸æ¡¡¡¡

C.Ôç·¢ÏÖ¡¢ÔçÖÎÁÆ¡¢Ôç¸ôÀë¡¢Ô籨¸æ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

77£®¶Ô´«È¾²¡²¡È˺ÍÒÉËƲ¡ÈËÓ¦µ±²ÉÈ¡£¨   £©¡£                     £¨  C  £©¡¡¡¡

A.¾ÍµØ¸ôÀë                        B.¾ÍµØ¹Û²ì¡¢¾ÍµØÖÎÁÆ¡¡¡¡

C.¾ÍµØ¸ôÀë¡¢¾ÍµØ¹Û²ì¡¢¾ÍµØÖÎÁÆ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

78£®ÒÒÐ͸ÎÑ×µÄÖ÷ÒªµÄ´«²¥Í¾¾¶ÓУ¨   £©¡£                         £¨  C  £©¡¡¡¡

A.¾­Ñª´«²¥¡¢Î§²úÆÚĸӤ´«²¥        B.ÐÔ´«²¥ºÍÃÜÇнӴ¥´«²¥¡¡¡¡

C.ÒÔÉϾù°üÀ¨¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

79£®Á÷ÐÐÐÔ³öѪÈȵÄÖ÷Òª´«È¾Ô´ÊÇ?                               £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÊóÀà         B.ÎÃ×Ó          C.²¡ÈË¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

80£®¿ñÈ®²¡µÄÁÙ´²±íÏÖ£¨   £©¡£                                 £¨  A  £©¡¡¡¡

A.¸ß¶ÈÐË·Ü¡¢¿Ö¾å²»°²¡¢¿ÖË®¡¢Î··çµÈ¡¡¡¡

B.¸ßÈÈ¡¢Í·Í´¡¢¼¡Èâ¼°¹Ø½ÚÌÛÍ´¡¢Æ¤ÕîµÈ¡¡¡¡

C.¸¹Ðº¡¢¶ñÐÄ¡¢Å»Í¡¢·¢Èȵȡ¡¡¡

¡¡ ¡¡

81£®ÏÂÁв»ÊÇÁ÷ÐÐÐÔÈùÏÙÑ׵Ĵ«²¥·½Ê½ÊÇ£¿                       £¨  B  £©¡¡¡¡

A.˵»°          B.Îó涣ҧ        C.¿ÈËÔ         D.ÅçÌç¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

82£®¼×¸ÎÖ÷Ҫͨ¹ýʲô;¾¶´«²¥?                                £¨  A  £©¡¡¡¡

A.·à£­¿Ú;¾¶    B.ѪҺ            C.ÐÔ½Ó´¥       D.ºôÎüµÀÎüÈë¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

83£®ÄÄÀàÈËÊÇÒÒÄÔµÄÖ÷Òª·¢²¡ÈËȺ£¿                             £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Ó¤¶ù          B.ÉÙÄê¶ùͯ        C.Ó׶ù         D.³ÉÈË¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

84£®¡°Ï´¾»ÊÖ¡¢ºÈ¿ªË®¡¢³ÔÊìʳ¡±¿ÉÒÔÔ¤·Àʲô¼²²¡£¿             £¨  B  £©¡¡¡¡

A.°®×̲¡        B.Á¡¼²¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

85£®ÇÝÁ÷¸ÐµÄÖ÷Òª´«²¥Í¾¾¶ÊÇ£¿                                 £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÃÜÇнӴ¥´«²¥       B.¿ÕÆø·ÉÄ­´«²¥        C.·à-ÒûË®-¿Ú´«²¥¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

86£®¹ØÓÚÁ÷ÐÐÐÔ¸ÐðÏÂÁÐÄÄÏîÊÇ´íÎóµÄ£¿                         £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ÈËȺ¶ÔÁ÷¸Ð²¡¶¾ÆÕ±éÒ׸Р       B.³ÖÐø¸ßÈÈ¡¢¾çÁÒ¿ÈËÔ¡¢ºôÎü¼±´Ù    ¡¡¡¡

C.¿¹¾úÖÎÁÆÎÞЧ                  D.Á÷¸Ð»¼ÕßÓúºó¿É»ñµÃÖÕÉúÃâÒßÁ¦¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

87£®Á÷ÐÐÐÔ¸ÐðµÄ¸ß·¢¼¾½ÚΪ£¿                                 £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÏÄÇï¼¾        B.Çﶬ¼¾        C.¶¬´º¼¾        D.´ºÏļ¾¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

88£®ÊÀ½ç°¬×̲¡ÈÕÊÇÿÄêµÄºÎÔºÎÈÕ                             £¨  C  £©¡¡¡¡

A.¡¡6ÔÂ1ÈÕ¡¡      B.¡¡8ÔÂ1ÈÕ¡¡       C.¡¡12ÔÂ1ÈÕ¡¡      D.¡¡11ÔÂ1ÈÕ¡¡ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

89£®±»Ã¨ºÍ¹·Ò§ÉË¡¢×¥É˺ó£¬ÏÂÁзÀÖ¹¿ñÈ®²¡µÄ´ëÊ©ÖÐÄÄÖÖÊÇÎÞЧµÄ? £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÓôóÁ¿ÇåË®ºÍ·ÊÔí³¹µ×³åÏ´ÉË¿ÚºÍÉË¿ÚÖÜΧƤ·ô¡¡¡¡

B.×¢É俹ÉúËØ¡¡¡¡

C.×¢Éä¿ñÈ®ÒßÃç¡¡¡¡

D.Óõâ¾ÆÏû¶¾ÉË¿Ú¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

90£®ÉÙÄê¶ùͯÊÓÁ¦²»Á¼ÉÏÉý×îÃ͵ÄʱÆÚÊÇ£¨  £©¡£                  £¨  B  £©¡¡¡¡

A.6¡ª9Ëê          B.10¡ª14Ëê       C.14¡ª16Ëê¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

91£®ÕæÐÔ½üÊÓÊÇÖ¸£¨    £©¡£                                    £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÊÓÁ¦µÍÓÚ5.0     B.µ÷½ÚÐÔ½üÊÓ     C.ÑÛÖá±ä³¤¡¡¡¡

 ¡¡¡¡

92£®È£³ÝµÄÔ¤·ÀÏÂÁÐÕýÈ·µÄÊÇ£¿                                  £¨  C  £©¡¡¡¡

A.³£³ÔºËÌҵȣ¬¶ÍÁ¶ÑÀ³Ý         B.ÔçÉÏË¢ÑÀ£¬ÍíÉϲ»Ò»¶¨Ë¢ÑÀ¡¡¡¡

C.ʹÓú¬·úÑÀ¸àË¢ÑÀ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

93£®ÏÂÁÐÄÄÖÖʳƷ¶ÔÑÀ³ÝºÍÑÀö¸Óкô¦£¨  £©¡£                    £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÇÉ¿ËÁ¦           B.±ù¼¤Áè         C.°×²Ë¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

94£®È£³Ý·¢Õ¹µ½×îºó½×¶Î£¬»áÁôϲиù£¬²Ð¸ùÓ¦×÷£¨  £©´¦Àí¡£     £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÖÃÖ®²»Àí         B.°Î³ý           C.ÐÞ²¹¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

95£®·¢ÏÖ´«È¾²¡²¡ÀýºÍÒÉËƲ¡ÀýÓ¦ÏòÄĸö²¿Ãű¨¸æ£º                £¨  D  £©    ¡¡¡¡

A.¼±¾ÈÖÐÐÄ£¨120£©             B.µ±µØÎÀÉúÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿ÃÅ  ¡¡¡¡

C.µ±µØÈËÃñÕþ¸®                D.µ±µØ¼²²¡Ô¤·À¿ØÖÆ»ú¹¹¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

96£®ÈôÄ¿µÄÔÚÓÚÇå½àÑÀ³Ý£¬ÔòÓ¦¸ù¾ÝÑÀ¸àµÄ£¨  £©À´Ñ¡Ôñ¡£          £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Ä¥²Á¼Á           B.Õ³ºÏ¼Á         C.·¼Ïã¼Á¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

97£®ÏÂÁÐÄÄÖÖ¹ÛµãÊÇÕýÈ·µÄ?                                     £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÑÀ³ÝÎÞ²¡ÒàÒªÓÃÒ©ÎïÑÀ¸à¡¡¡¡

B.³¤ÆÚÓÃͬһÖÖÒ©ÎïÑÀ¸à¡¡¡¡

C.ÑÀ³ÝÓв¡²»ÒËÀÄÓÃÒ©ÎïÑÀ¸à¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

98£®°ëÒ¹£¬ÄãËùסµÄ´óÂ¥µ×²ãͻȻÆð»ð£¬Äã¸ÃÔõô°ì£¿              £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¹Ø±ÕÃÅ´°£¬¶ãÔÚÊÒÄÚ£¬µÈ´ý¾ÈÔ®¡£¡¡¡¡

B.ÓÃʪë½íÎæס¿Ú±Ç£¬·ÅµÍ×ËÊÆ´Ó°²È«Í¨µÀÌÓÀë»ðÔÖÏÖ³¡£¬È»ºó²¦´òµç»°119±¨»ð¾¯¡£¡¡¡¡

C.ѸËÙÌø´°ÌÓÉú¡£¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

99£®¶Ô´¥µç²¡È˵Ľô¼±´¦ÀíÏÂÁÐÕýÈ·µÄÊÇ£¿                       £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÓÃÊÖ·öÆð²¡ÈË              B.Á¢¼´¹Ø±ÕµçÔ´¿ª¹Ø»òÓþøÔµÎïÌô¿ªµçÏß¡¡¡¡

C.ÏÈÈ¥´òµç»°Í¨ÖªÒ½Ôº  ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

100£®ÈËÃÇÔÚ±ÜÕð¡°×Ô¾È˲¼ä¡±µÄÊ×ÏÈÑ¡ÔñÊÇ£¨   £©¡£             £¨  A  £©
A.
Ïȱ£»¤Í·        B.Ïȱ£»¤Ðز¿      C.Ïȱ£»¤Ë«ÊÖ      DÏȱ£»¤Ë«½Å¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

101£®»ðÔÖʹÈËÖÂÃüµÄ×îÖ÷ÒªµÄÔ­ÒòÊÇʲô£¿                       £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÖÏÏ¢              B.ÉÕËÀ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

102£®Æ˾ȵçÆø»ðÔÖÓ¦Ê×ÏÈ×öʲô£¿                              £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÇжϵçÔ´          B.ÅÝÄ­Ãð»ðÆ÷Ãð»ð       C.Ñ°ÕÒˮԴ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

103£®µØÕðÔÖº¦µÄÉËÍöÖ÷ÒªÓÉ£¨   £©Ôì³É¡£                       £¨  A  £©¡¡¡¡

A.½¨ÖþÎïµ¹Ëú        B.µØÕðµÄÓನ           C.µØÕðÒýÆðµÄ»ðÔÖ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

104£®¸ß¥ʧ»ð£¬µ±Í¨µÀ±»»ð·âס£¬ÎÞ·¨³öÌÓʱ£¬¹Ø½ôÓ­»ðÃÅ´°£¬ÓÃʪÊÖ½í¡¢Êª²¼¶ÂÈûÃŷ죬»òÓÃË®ÁÜ͸·¿ÃÅ£¬Ñ¸ËÙÅܵ½ÁٽֵĴ°»§»ò£¨   £©·¢³öÇó¾ÈÐźš£ ¡¡¡¡

                                                             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Ñǫ̂          B.·¿¼ä         C.ÎÀÉú¼ä¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

105£®Îª·Àֹ©µç£¬ÔÚµçÏß½ÓÍ·´¦£¬¸ÃÈçºÎ´¦Àí£¿                  £¨  B  £© ¡¡¡¡

A.ÓÃÒ½Óýº²¼¹ü½ô      B.ÓúÚÉ«¾øÔµ½º²¼¹ü½ô      C.ÓÃËÜÁϽº²¼¹ü½ô¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

106£®ÓÐÈË˵ËûÊÇÊÕ·ÏÆ·µÄ£¬ÈÃÄ㿪ÃÅ£¬Äã¸ÃÈçºÎ×ö£¿              £¨  C  £©¡¡¡¡

A.¿ªÃÅÈÃËû½øÀ´        B.ÊÕÊ°Íê·ÏÆ·ÔÙ¿ªÃÅ        C.¸æËßËû²»Âô¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

107£®Èç¹ûÔâÓöµ½»µÈË°ó¼Ü£¬Äã¸ÃÈçºÎÃæ¶Ô£¿                      £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¼á³Ö¶·Õù¾ö²»Çü·þ               B.¼Ù×°ºÏ×÷ÕÒ»ú»á×ԾȻòÌÓÉú¡¡¡¡

C.ÈøÉʲô¾Í¸Éʲô  ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

108£®Ã¿Ä꣨   £©ÎªÎÒ¹ú¡°·ÀÔÖ¼õÔÖÈÕ¡±¡£                       £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¡¡4ÔÂ20ÈÕ¡¡     B.¡¡5ÔÂ12ÈÕ¡¡     C.¡¡7ÔÂ15ÈÕ¡¡   D.¡¡9ÔÂ11ÈÕ¡¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

109£®Îŵ½ÓÐŨÁÒµÄúÆøÒìζ£¬Ó¦Á¢¼´£¨   £©¡£                    £¨  A  £©¡¡¡¡

A.´ò¿ªÃÅ´°£¬¹ØµôúÆø·§ÃÅ         B.¿ªµÆ²é¿´£¬È·ÈÏúÆøй©λÖá¡¡¡

C.´ò¿ª³é·ç»ú£¬³é×ßúÆø¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

110£®ÔâÓöºéˮϮ»÷À´²»¼°³·Àëʱ£¬Ó¦£¨   £©¡£                    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÔÚÉíÉÏÀ¦°óÖØÎ·ÀÖ¹±»ºéË®³åÅÜ     B.ѸËÙÏòÎݶ¥¡¢´óÊ÷¡¢¸ßǽµÈ´¦×ªÒÆ¡¡¡¡

C.ÒÔ¾²Öƶ¯                           D.°Ñ²ÆÎïÓ÷ÀË®²¼°ü¹üÆðÀ´¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

111£®ÏÄÌì¸ßÎÂÌìÆø£¬´ÓÍâÃæ´óº¹ÁÜÀì»Ø¼Ò£¬Ó¦£¨  £©¡£            £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÓÃÀäË®³åÏ´½µÎ           B.ÏȲÁ¸Éº¹Ë®£¬ÉÔÊÂÐÝÏ¢ºóÔÙÓÃÎÂˮϴÔè¡¡¡¡

C.ºÈ±ùÕòÒûÁϽµÎ           D.½«¿Õµ÷¿ªµ½×î´ó´µ·ç¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

112£®¶Ô³öÏÖÖÐÊîÖ¢×´µÄÈËÔ±£¬¿É£¨   £©»º½âÖ¢×´¡£               £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÓÃÈÈë½í·óÁ³             B.ÓÃÀäë½í·óÁ³¡¡¡¡

C.ι·þÆûË®µÈ±ùÕòÒûÁÏ       D.ι·þ¿§·È¡¢ºì²èµÈÈÈÒû¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

113£®µØÌúÔÚËíµÀÔËÐÐʱͣµç£¬³Ë¿ÍÓ¦¸Ã£¨   £©¡£                 £¨  D  £©¡¡¡¡

A.°ÇÃÅ×ÔÐÐÀ뿪³µÏá½øÈëËíµÀ¡¡¡¡

B.À­ÃÅ×ÔÐÐÀ뿪³µÏá½øÈëËíµÀ¡¡¡¡

C.ÔÚ³µÏáÄÚàг³¡¡¡¡

D.ÄÍÐĵȴý¾ÈÔ®ÈËÔ±µ½À´£¬Ìý´Ó¾ÈÔ®ÈËÔ±Ö¸»Ó£¬ÒÀ´Î³Á×ÅÀä¾²µØ°´ÕÕ¹¤×÷ÈËÔ±Ö¸¶¨Â·Ïß³·Àë¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

114£®ÖÐСѧÉúµÄÈ£³Ý¶à·¢ÉúÔÚ3¿ÅÑÀ£¬³ýµÚÒ»¡¢µÚ¶þÈéÄ¥ÑÀÍ⣬»¹ÓУ¨  A  £©¡¡¡¡

A.µÚÒ»ºãÑÀ        B.ÖкãÑÀ     C.¼âÑÀ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

115£®±»À§µçÌÝÄÚ£¬Ó¦£¨   £©¡£                                 £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Á¢¼´°ÇÃÅÅÀ³ö             B.µã»ð±¨¾¯¡¡¡¡

C.±£³ÖÕò¾²£¬Á¢¼´ÓõçÌÝÄÚ¾¯Áå¡¢¶Ô½²»ú»òµç»°ÓëÓйØÈËÔ±ÁªÏµ£¬µÈ´ý¾ÈÔ®¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

116£®´óÐͻÏÖ³¡·¢ÉúÍ»·¢Ê¼þ£¬ÐèÒª½ô¼±ÊèɢʱӦ£¨   £©¡£     £¨  A  £©¡¡¡¡

A.°´Ë³ÐòѸËÙ³·ÀëÏÖ³¡    B.ÕùÏÈ¿ÖºóÌÓÅÜ   C.Χ¹Û¿´ÈÈÄÖ      D.Ô­µØµÈ´ý¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

117£®±»¹·¡¢Ã¨µÈ¶¯ÎïÒ§£¨×¥£©É˺ó£¬Ó¦Á¢¼´µ½Ò½ÁÆÃÅÕï½ÓÖÖÈËÓÿñÈ®²¡ÒßÃç¡£µÚÒ»´Î×¢Éä¿ñÈ®²¡ÒßÃçµÄ×î¼Ñʱ¼äÊDZ»Ò§£¨×¥£©É˺óµÄ£¨£©Ð¡Ê±ÄÚ¡££¨  A  £©¡¡¡¡

A.24    B¡¡.48    C¡¡.36¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

118£®¹«½»³µÉÏʧ»ð£¬³µÃÅÎÞ·¨¿ªÆôʱ£¬³Ë¿ÍÓ¦¸Ã£¨   £©¡£         £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÓóµÉϱ¸ÓõÄרÓÃÌú´¸»òЬ¸ú¾Í½ü´òËé³µ´°£¬´Ó³µ´°ÊèÉ¢ÌÓÉú¡¡¡¡

B.´òµç»°¸øÇ×ÈË¡¢ÅóÓÑ£¬ÎÊÔõô½â¾ö¡¡¡¡

C.¼·Ïò³µÃÅ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

119£®¼¸¸öͬѧÔÚ¶ÌìÓÎÓ¾£¬Í»È»Óöµ½À×ÓêÏ®»÷£¬ËûÃÇÓ¦ÈçºÎ×ö£¿     £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¼ÌÐøÓÎÓ¾        B.µ½°¶É϶ã±Ü        C.¾Û¼¯Ò»ÆðÁÄÌì¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

120£®Ô¤·ÀɳÑÛÏÂÁÐÄÄÏî×ö·¨ÊDz»ÕýÈ·µÄ£º                         £¨  D  £©¡¡¡¡

A.²»Óò»½àÎïÆ·ÈàÑÛ²ÁÑÛ         B.Ï´Á³Ò»ÈËÓÃÒ»ÌõÊÖ½í¡¡¡¡

C.²»Óû¼ÓÐɳÑÛÈ˵ÄÏ´Á³ÓÃÆ·     D.¶àÈ˹²ÓÃÒ»ºÐˮϴÁ³¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

121£®Âí·±ßÓÐÈËÍÆ×ÅÈýÂÖ³µÂô¼¦µ°¼å±ý£¬Ò»±ß¼Ó¹¤Ò»±ßÊÕÇ®¡£      £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ʳƷÈÝÆ÷ºÍ¹¤¾ß¶¼²»·ûºÏÎÀÉúÒªÇ󣬲»Äܳԡ¡¡¡

B.¾­¹ý¸ßÎÂÖÆ×ö¾ÍËãÏû¶¾ÁË£¬Äܳԡ¡¡¡

C.²»¸É²»¾»¿ÉÒÔ³Ô£¬±ðûÊÂÕÒÊ¡¡¡¡

D.¿´ÉÏÈ¥ºÜ¸É¾»£¬¿ÉÒÔ³Ô¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

122£®¶ÁÊ顢д×Öʱ×ËÊÆÒªÕýÈ·£¬ÑÛ¾¦ÓëÊé±¾µÄ×î¼Ñ¾àÀë¡£          £¨  B  £©¡¡¡¡

A.43ÀåÃ×           B.33ÀåÃ×         C.23ÀåÃ×      D.13ÀåÃס¡¡¡

¡¡ ¡¡

123£®ÏÂÁÐÄÄÖÖÊÇÔ¤·ÀʳԴÐÔ¼²²¡ºÍʵÏÖʳƷ°²È«µÄ»ù±¾´ëÊ©¡£        £¨  A  £©¡¡¡¡

A.³ÔÐÂÏÊÎÀÉúµÄʳÎï     B.µ½´ó³¬ÊÐÀïÂòʳÎï¡¡¡¡

C.²»³Ô½Ö±ßʳƷ         D.³Ô×Ô¼ºÔÚ¼Ò×öµÄ·¹²Ë      E.³Ô¶«Î÷ǰҪϴÊÖ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

124£®ÏÂÁÐÄÄÖÖ¼²²¡²»ÊǾ­¿Ú´«²¥µÄ£¿                             £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Á¡¼²   B.»×³æ    C.ÒÒÐ͸ÎÑ×    D.¼×Ð͸ÎÑס¡¡¡

¡¡ ¡¡

125£®·ÊÅÖµÄΣº¦²»°üÀ¨ÄÄÖÖ£¿                                   £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ÌåÁ¦Ï½µ              B.ÈÕºó»¼ÌÇÄò²¡¿ÉÄÜÐÔÔö¶à¡¡¡¡

C.Ò×»¼ÐÄѪ¹Ü¼²²¡        D.ѧϰ³É¼¨²î¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

126£®Ô¤·ÀÖÐÊîÏÂÁÐÄÄÏîÊÇ´íÎóµÄ?                                £¨  D  £©¡¡¡¡

A.²»ÒªÔÚÑ×ÈȵÄÌìÆø×ö¹ýÓÚ¾çÁÒµÄÔ˶¯¡¡¡¡

B.´óÁ¿³öº¹Ê±Òª¼°Ê±²¹³äÏ´ÑÎË®¡¡¡¡

C.ÈÕÏÂÔ˶¯Ê±ÔËÁ¿Ôö¼ÓÐÝÏ¢´ÎÊý¡¡¡¡

D.´©ÉîÑÕÉ«µÄ·þ×°ÔÚÁÒÈÕÏÂÔ˶¯¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

127£®ÊÖ±»¿ªË®ÌÌÉË£¬ÏÂÁÐÄÄÏîÓ÷¨ÊÇ´íÎóµÄ£º                    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÓÃÀäË®³åÏ´ÉË´¦        B.½´ÓÍͿĨÉË´¦¡¡¡¡

C.µ½Ò½ÔºÕïÖΠ           D.ÔÚÉË´¦Í¿Ä¨ÉÕÉ˸ࡡ¡¡

¡¡ ¡¡

128£®¶ú¶ä½øÁ˳æ×Ó£¬ÄÄÏî´¦ÀíÊÇ´íÎóµÄ£º                        £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÓõçͲÏò¶úµÀÕչ⣬ÒýÓÕ³æ×Ó³öÀ´¡¡¡¡

B.ÓÃÓÍÀà»ò¾Æ¾«Èë¶úÄÚ£¬½«³ö×ÓÂé×í»òɱËÀºóÓÃÄ÷×ÓÈ¡³ö¡¡¡¡

C.ÓÃÃÞÇ©¿Ù³öÀ´¡¡¡¡

D.µ½Ò½ÔºÇëÒ½Éú¸ø´¦Àí¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

129£®Ô¤·À³¦µÀ¼ÄÉú³æ²¡£¬ÏÂÁÐÄÄÏîÊÇ´íÎóµÄ¡£                    £¨  D  £©¡¡¡¡

A.²»Éú³Ôδϴ¾»µÄ¹Ï¹û¡¢Ê߲ˠ       B.·¹Ç°±ãºóҪϴÊÖ¡¡¡¡

C.²»Ò§ÊÖÖ¸¡¢Ç¦±Ê»òÍæ¾ß            D.Áô³¤Ö¸¼×¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

130£®¹ØÓÚ˯ÃßÄÄÒ»ÏîÊÇ´íÎóµÄ:                                  £¨  D  £©¡¡¡¡

A.¶¨Ê±Ë¯¾õ¡¢¶¨Ê±Æð´²            B.˯ǰ¸ãºÃ¸öÈËÎÀÉú¡¡¡¡

C.˯¾õÇ°²»×ö¾çÁһ            D.³Ô±¥·¹½Ó×Å˯¾õ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

131£®¹ØÓÚÌåÓý¶ÍÁ¶¶ÔÉíÌåµÄÓ°Ï죬ÄÄÒ»ÏîÊÇ´íÎóµÄ                £¨  D  £©¡¡¡¡

A.¿ÉÒÔʹÈ˵ķ´Ó¦¸ü¼ÓÃô½Ý¡¢×¼È·ºÍЭµ÷¡¡¡¡

B.¿ÉÒÔÔöÇ¿È˵ÄÐŦÄܷΡ¡¡¡

C.¿ÉÒÔÔöÇ¿ÉíÌåµÄÁ¦Á¿ºÍÁé»îÐÔ¡¡¡¡

D.½µµÍÏû»¯µÀµÄ¹¦ÄÜ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

132£®¹ØÓÚÓÃÄÔÏÂÁÐÄÄÏîÊÇ´íÎóµÄ£¿                               £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÇÚÓÃÄԻήµÍ´óÄԵŤ×÷ЧÂÊ¡¡¡¡

B.ÓÃÄÔÓ¦ÀÍÒݽáºÏ¡¡¡¡

C.²Î¼Ó¶ÍÁ¶ÊǶԴóÄÔµÄÐÝÏ¢ ¡¡¡¡

D.ÓÃÄԵĻ·¾³µÄ²»ºÃ£¨Èç¿ÕÆø»ì×Ç¡¢ÑÌÆøÃÖÂþ£©»á½µµÍ´óÄԵŤ×÷ЧÂÊ¡£¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

133£®Ã¿ÌìÓÃÑ۶೤ʱ¼äÐèÒªÐÝϢʮ·ÖÖÓ                          £¨  B  £©¡¡¡¡

¡¡A.0.5¡¡Ð¡Ê±      B.1Сʱ      C.1.5Сʱ     D.2Сʱ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

134£®ÑÛ¾¦ÊÇÈËÌåµÄÖØÒªÊÓ¾õÆ÷¹Ù£¬·ÀÖ¹ÑÛ¾¦ÊÜÉË£¬ÏÂÁÐÄÄÏîÊÇ´íÎóµÄ¡££¨  C  £©¡¡¡¡

A.²»ÒªÌ§Í·Ö±ÊÓÌ«Ñô             B.ÑÛ¾¦Óв¡Òª¼°Ê±ÖÎÁÆ  ¡¡¡¡

C.ÑÛ¾¦Ö±Êӵ纸»ð»¨             D.ÑÛ¾¦½øɳ×Óºó²»ÒªÖ±½ÓÓÃÊÖ·´¸´Èà ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

135£®·ÖÍÈÌÚԽɽÑòºÍÌøÏäÁ·Ï°Ê±£¬Ì¤ÌøÓ¦²ÉÓ㨠  £©¡£           £¨  A  £©¡¡¡¡

A Ë«½Å       B µ¥½Å          C ¿çÔ½¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

136£®ÏÂÁÐÄÄÏî²»ÊÇÔì³É¼¹Öù²àÍäµÄÔ­Òò£º                         £¨  D  £©¡¡¡¡

A.¿´Êéд×Ö×ËÊƲ»¶ËÕý        B.µ¥µ¹±³Êé°ü¡¡¡¡

C.ȱ¸Æ                      D.³¤Ê±¼ä¿´µçÊÓ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

137£®ÏÂÃæÄĸöÑÛ±£½¡²Ù°´Ä¦µÄѨλµã²»ÕýÈ·£¿                     £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ËÄ°×Ѩ        B.¾¦Ã÷Ѩ        C.Ì«ÑôѨ       D.Ó­ÏãѨ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

138£®ÇàÉÙÄêÓ¦¸ÃÅàÑøÕýÈ·µÄѧϰ¹Û£¬ÄÇôÎÒÃÇѧϰµÄÄ¿µÄÓ¦¸ÃÊÇ?   £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÉýÈë¸ßÖÊÁ¿µÄѧУ             B.»ýÀÛ¾«Éñ²Æ¸»£¬Îª½«À´´òºÃ»ù´¡¡¡¡¡

C.Ó¦¸¶¿¼ÊÔ                     D.ʹ×Ô¼º½«À´ÄÜÓÐÒ»¸öºÃµÄ¹¤×÷¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

139£®Á÷¸ÐÁ÷Ðеļ¾½Ú£¬ÄãÓ¦¸Ã                                  £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÉÙÈ¥¹«¹²³¡Ëù£¬¶ÍÁ¶ÉíÌ壬Ìá¸ßµÖ¿¹Á¦     B.×Ô¼º³Ô¸ÐðҩԤ·À¡¡¡¡

C.Íâ³ö´÷ºÃ¿ÚÕÖ£¬ÔÚ¼Òʱ¹ØºÃÃÅ´°           D.²»Àí²»²Ç¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

140£®³¦µÀ´«È¾²¡ÊÇÓÉÓÚ£¨   £© ÒýÆðµÄ¡£                            £¨  A  £©¡¡¡¡

A.³ÔÁ˲»Çå½àµÄʳÎï             B.ÒÅ´«¡¡¡¡

C.±ðÈËÓëÄã½Ó´¥´«È¾             D.³ÔµÃÌ«¶à¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

141£®ÏÂÁÐÄÄÖÖ·½·¨ÊÇÔ¤·ÀÒÒÐ͸ÎÑ××îÓÐЧµÄÊֶΣ¿                 £¨  A  £©¡¡¡¡

A.½ÓÖÖÒÒ¸ÎÒßÃç                 B.·þÓÃÒ©Îï¡¡¡¡

C.¸ôÀ벡ÈË                     D.ÇÚÏ´ÊÖ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

142£®Ñ§ÉúÌå¸ñ¼ì²é²âÁ¿ÌåÖØÇ°£¬Ó¦µ±×öµ½µÄÊÇ                     £¨  D  £©¡¡¡¡

A.²»ÍÑЬ                       B.²»ÍÑÍâÒ¡¡¡¡

C.¿ÉÒÔ¾çÁһ                 D.ÔÚ´óС±ãÅÅ¿Õºó½øÐС¡¡¡

¡¡ ¡¡

143£®ÏÂÁÐ˵·¨ÖУ¬ÕýÈ·µÄÊÇ£¨    £© ¡£                            £¨  C  £©¡¡¡¡

A.˯ÃßÒªÓйæÂÉ£¬Õý³£È˵Ä˯×ËӦȡ×ó²àÎÔλ¡£¡¡¡¡

B.¾çÁһºó¿Ú¸ÉÉàÔïʱ£¬Ö»Òª´óÁ¿ÒûÓð׿ªË®¾Í¿ÉÒÔÁË¡£¡¡¡¡

C.ÈËÌåȱÌú»áÒýÆðȱÌúÐÔƶѪ¡£¡¡¡¡

D.ÈËÌåȱ¸Æ»áÒýÆðƶѪ¡£¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

144£®Ô¤·À½ÓÖÖÊÇΪÁË£¨   £© ¡£                                    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Ô¤·À°©Ö¢                     B.Ô¤·À¶àÖÖ´«È¾²¡¡¡¡¡

C.ÖÎÁƼ²²¡                     D.¼ÓÇ¿ÓªÑø¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

145£®½üÊÓÑÛ»¼ÕßÓÃÑÛ¾µ¿ÉÒÔ½ÃÕýÊÓÁ¦£¬ÆäÅä´÷µÄÑÛ¾µÊÇ£¨  £©¡£     £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ƽÃæ¾µ         B.°¼Í¸¾µ        C.͹͸¾µ        D.·Å´ó¾µ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

146£®³¤ÆÚÎüÑÌÈÝÒ×ÒýÆðʲô¼²²¡?                               £¨  B  £© ¡¡¡¡

A.½áºË²¡         B.Ö§Æø¹ÜÑ×      C.Îù·Î          D.·ÎË®Öס¡¡¡

¡¡ ¡¡

147£®Ñ§Ï°ÄÜÁ¦²î×¢ÒâÁ¦²»¼¯ÖУ¬¿ÉÄÜÓ루  £©È±·¦Óйء£          £¨  C  £© ¡¡¡¡

A.Í­             B.Ìú            C.п            D.µâ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

148£®ÑÛÔÚµ÷½ÚËɳÛ״̬Ï£¬Ô¶´¦Æ½ÐйâÏß¾­ÑÛµÄÇü¹âϵͳ£¬½¹µãÂäÔÚÊÓÍøĤ֮ǰ£¬ÕâÖÖÑÛ³ÆΪ£¨   £©¡£                                      £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÕýÊÓÑÛ        B.½üÊÓÑÛ         C.Ô¶ÊÓÑÛ        D.ÀÏ»¨ÑÛ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

149£®Ô¶ÊÓÁ¦±í¼ì²éÊÓÁ¦Ê±£¬¼ì²é¾àÀëΪ£¨   £©¡£                 £¨  C  £©¡¡¡¡

A¡¡.3Ãס¡          B¡¡.4Ãס¡            C¡¡.5Ãס¡          D¡¡.6Ãס¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

150£®ÇàÉÙÄê½üÊÓÑۺ÷¢¶ÔÏ󣬴íÎóµÄ˵·¨ÊÇ£¨    £©¡£            £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÓнüÊÓ¼Ò×åÊ·Õß            B.ÓÃÑÛÎÀÉúÏ°¹ß²»Á¼Õß¡¡¡¡

C.ѧϰÓù¦³É¼¨ÓÅÐãÕß        D.Ëù´¦Ñ§Ï°»·¾³²É¹â²»Á¼Õß¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

151£®ÎªÁËÓÐÀûÓÚÉϺÃϽڿΣ¬¿Î¼ä10·ÖÖÓµÄÐÝϢʱ¼ä£¬ÎÒÃÇÓ¦¸Ã    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.×¥½ô·ÖÃëÍê³É×÷Òµ          B.µ½¿ÎÍâ»î¶¯5£­6·ÖÖÓ¡¡¡¡

C.ÔÚ½ÌÊÒÄÚÓëͬѧÁÄÌì        D.¿´¿´¿ÎÍâС˵¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

152£®¡°Ëĺ¦¡±ÊÇÖ¸?                                           £¨  A  £©¡¡¡¡

A.²ÔÓ¬¡¢ÀÏÊó¡¢ÎÃ×Ó¡¢ó¯òë    B.²ÔÓ¬¡¢ÀÏÊó¡¢Ê­×Ó¡¢ó¯òë¡¡¡¡

C.³ô³æ¡¢ÀÏÊó¡¢Ê­×Ó¡¢ó¯òë    D.³ô³æ¡¢ÀÏÊó¡¢ÎÃ×Ó¡¢ó¯òë¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

153£®×¢ÒâÓÃÑÛÎÀÉúÒª×öµ½Á¬Ðø¿´Êéд×Ö£¨£©×óÓÒÐÝϢƬ¿Ì»òÏòÔ¶´¦Ì÷Íû¡££¨  A  £©¡¡¡¡

A.1Сʱ          B.2Сʱ            C.3Сʱ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

154£®¿´µçÊÓʱ£¬µçÊÓ»úÓëÈ˾àÀëÓ¦ÔÚ£¨  £©ÒÔÉÏ¡£                 £¨  C  £©¡¡¡¡

A¡¡.1Ãס¡            B¡¡.2Ãס¡              C.µçÊÓÆÁÄ»¶Ô½ÇÏß6£­8±¶¾àÀë¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

155£®Ö£Ä³ÔÚÄÏ·½Ä³µØ¹ºµÃ¡¡15¿Ë¡¡º£ÂåÒò²ØÔÚ¼ÒÖÐ×¼±¸×Ô¼ºÎüʳ,ºó±»¹«°²»ú¹Ø²é»ñ,֣ijµÄÐÐΪ¹¹³ÉÁËʲô×ï?                                   £¨  B  £©¡¡¡¡

A.··Âô¶¾Æ·×ï      B.·Ç·¨³ÖÓж¾Æ·×ï   C.²»¹¹³É·¸×ï ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

156£®ÀûÓÃδ³ÉÄêÈËÔËÊ䶾ƷµÄ°´ÕÕ¡¶ÐÌ·¨¡·¹æ¶¨ÈçºÎ´¦·£?         £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÒÔ½ÌËô×ïÂÛ´¦    B.ÒÔÔËÊ䶾Ʒ×ï´¦·£  C.ÒÔÔËÊ䶾Ʒ×ï´ÓÖØ´¦·£¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

157£®¶¾Æ·×îÔçÀ´Ô´ÓÚһЩ£¨   £© ¡£                               £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Ö²Îï          B.¶¯Îï          C.΢ÉúÎï        D.ϸ¾ú¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

158£®Ë½×ÔÖÖÖ²ó¿Ëڵȶ¾Æ·Ô­Ö²ÎïÊÇ£¨    £© ¡£                      £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Î¥·¨µÄ,½«Êܵ½´¦·£         B.¿ÉÒÔÖÖÖ²ÉÙÁ¿ó¿ËÚ,²»Î¥·¨¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

159£®ÎÒ¹ú·¨Âɹ涨ª¥¶¾Æ·Ö÷ÒªÊÇָѻƬ¡¢º£ÂåÒò¡¢Âð·È¼°£¨  £© ¡£ª£  £¨  B  £©A.ÏãÑÌ       B.Ò¡Í·Íè       C.°×¾Æ        ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

160£®Îü¶¾ÈËÔ±ÕÅij½«Ò»Ð¡°üº£ÂåÒò½»¸ø¸ß¿¼Ê§ÀûµÄСÉòª¥²¢³ÆÎüʳºó¿ÉÒÔÏû³ýËùÓз³ÄÕ¡£ÕÅijµÄÐÐΪ·¸ÁËʲô×ï?                               £¨  B  £©¡¡¡¡

A.··Âô¶¾Æ·×ï     B.ÒýÓÕ½ÌËôËûÈËÎüʳ¶¾Æ·×ï      C.²»Ëã·¸×ï ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

161£®ÔÚÖÐСѧÉúÖÐÆձ鿪չ¶¾Æ·Ô¤·À½ÌÓýµÄÖ÷ҪĿµÄÊÇÌá¸ßËûÃǵģ¨   £©Òâʶ¡£      ¡¡¡¡

                                                             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ʶ¶¾¡¢·À¶¾¡¢¾Ü¶¾       B.²»Îü¶¾        C.²»··¶¾     ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

162£®ÕÅijÎü¶¾£¬ÓÐʱÈÃÍõijΪÆ乺Âò¶¾Æ·£¬Íõij½è»ú´ÓÖÐIJÀû£¬¶ÔÍõijµÄÐÐΪÊÇ·ñӦ׷¾¿ÐÌÊÂÔðÈΣ¿                                         £¨  A  £©¡¡¡¡

A.Ó¦¸Ã      B.²»Ó¦¸Ã      C.ÓÉËùÉ涾ƷÊýÁ¿¾ö¶¨ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

163£®ÊÀ½çÖøÃûµÄ·Ç·¨¶¾Æ·Éú²ú»ùµØÊÇ?                           £¨  A  £© ¡¡¡¡

A.¶«ÄÏÑǵġ°½ðÈý½Ç¡±       B.ÖÐÑÇ     C.Öж«       D.°ÙĽ´óÈý½Ç¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

164£®Ò¡Í·ÍèÊÇ£¨   £© µÄÑÜÉúÎï¡£                              £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ѻƬ       B.´óÂé         C.±ù¶¾ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

165£®¶¾Æ·µÄΣº¦¿ÉÒÔ¸ÅÀ¨Îª£¨    £© ¡£ª£                          £¨  A  £© ¡¡¡¡

A.»ÙÃð×Ô¼ºª¥»ö¼°¼ÒÍ¥ª¥Î£º¦Éç»á        B.½öΣº¦±¾ÈËÉíÌå  ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

166£®Ä³Ò©²Ä¹«Ë¾¾­Óª²¿Î´¾­Óйز¿ÃÅÅú×¼£¬ÉÃ×Ô´óÁ¿³öÊÛ¿ÉÓÃÓÚÖÆÔì±ù¶¾µÄÔ­ÁÏÂé»ÆËØ£¬ÆäÐÐΪ¹¹³É£¨    £© ¡£                                  £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÍæºöÖ°ÊØ×ï    B.··Âô¶¾Æ·×ï    C.·Ç·¨ÂòÂôÖƶ¾ÎïÆ·×ï ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

167£®¶ùͯØþÙͲ¡ÊÇÓÉÓÚȱ·¦£¨   £©Ôì³ÉµÄ¡£                      £¨  D  £©¡¡¡¡

A.Ìú            B.п            C.þ            D.¸Æ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

168£®¸ÆµÄÖ÷ÒªÀ´Ô´ÊÇ£¨   £©¡£                                    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Ê߲ˠ         B.ÄÌÓëÄÌÖÆÆ·     C.Ë®¹û          D.Á¸Ê³ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

169£®2012Äê1ÔÂÉϺ£ÕýʽÆôÓÃʳƷ°²È«Í³Ò»¾Ù±¨µç»°Îª£¨  £©¡£     £¨  B  £©¡¡¡¡

A.12315         B¡¡.12331         C¡¡.12358        D.12369¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

170£®³¤ÆÚʳÓþ«°×Ã׵Ⱦ«ÖÆʳƷʱ£¬Ò×»¼µÄÓªÑøȱ·¦²¡ÊÇ£¨  £©¡£    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¸ÉÑÛ²¡        B.½ÅÆø²¡        C.ñ®Æ¤²¡        D.ØþÙͲ¡¡¡¡¡

 ¡¡¡¡

171£®º¬ÓÐÌìÈ»¶¾ËصÄʳÎï±ØÐë¾­¹ýÒ»¶¨µÄ¼Ó¹¤´¦Àíºó²ÅÄÜʳÓ㬷ñÔò¼«Ò×ÒýÆðʳÎïÖж¾¡£Ò»¶¨ÒªÉÕÊìÖó͸ºó²ÅÄÜʳÓõÄʳÎïÊÇ£¨   £©¡£             £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ɽҩ          B.»¨Éú          C.Ëļ¾¶¹        D.ºìÊí¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

172£®ÒÔÏÂÊôÓÚÓÅÖÊÌúµÄʳÎïÀ´Ô´ÊÇ£¨  £©¡£                        £¨  D  £©¡¡¡¡

A.Å£ÄÌ          B.´óÃ×          C.²¤²Ë           D.ÊÝÈâ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

173£®ÒÔϺ¬Î¬ÉúËØD×î·á¸»µÄʳÎïÊÇ£¨    £©¡£                    £¨  A  £©¡¡¡¡

A.¶¯Îï¸ÎÔà      B.ÇÝÈâ           C.Ê߲ˠ          D.´ó¶¹¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

174£®²»ÄÜ·ÅÔÚ±ùÏäÖб£´æµÄʳÎïÊÇ£¨   £©¡£                       £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÇÉ¿ËÁ¦        B.ÏÊÅ£ÄÌ         C.ÏÊÖíÈâ         D.¹ûÖ­¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

175£®ÓñùÏä±£´æ±£²ØʳƷ²»ÕýÈ·µÄ×ö·¨ÊÇ£¨   £©¡£                £¨  C  £©¡¡¡¡

A.±ùÏäÄÚµÄÉúÊìʳÎï±ØÐë·Ö¿ª·ÅÖà    ¡¡¡¡

B.×¼±¸·ÅÈë±ùÏäµÄÉúÊìʳÎïÒªÇåÏ´¸É¾»   ¡¡¡¡

C.±ùÏäÄÚµÄʳÎﶼ¿ÉÒÔ´æ·Å½Ï³¤Ê±¼ä£¬ÒòΪ±ùÏäÖÐζȵͣ¬ËùÒÔ²»±Øµ£ÐÄʳÎï±äÖÊ   ¡¡¡¡

D.´æ·ÅÔÚ±ùÏäÄÚµÄÊìʳÔÚʳÓÃÇ°ÒªÔٴμÓÈÈ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

176£®ÒÔÏÂÄÄÖÖÒûÆ·º¬ÌÇÁ¿½Ï¸ß£¬³¤ÆÚ´óÁ¿ÒûÓûáÒýÆð·ÊÅÖ£¿        £¨  B  £©¡¡¡¡

A.°×¿ªË®        B.¿ÉÀÖ          C.Â̲蠠       D.ËáÄÌ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

177£®Ê³Æ·±êÇ©ÉϱØÐë±ê×¢µÄÄÚÈÝÊÇ£¨   £©¡£                      £¨  D  £©¡¡¡¡

A.±£ÖÊÆÚ                        B.Éú²úÈÕÆÚ    ¡¡¡¡

C.ÏêϸµÄ³§Ö·¼°ÆóÒµÃû³Æ          D.ÒÔÉ϶¼±ØÐë¾ßÓС¡¡¡

¡¡ ¡¡

178£®£¨  £©ÊÇÊÓÉ«ËصÄ×é³É³É·Ý£¬Óëά³ÖÕý³£ÊÓ¾õ¹¦ÄÜÓÐ׿«ÆäÃÜÇеĹØϵ¡£Èç¹û¼¡Ìåȱ·¦´ËÖÖάÉúËØ£¬¶Ô¹â°µÊÊÓ¦ÄÜÁ¦½«½µµÍ£¬×îÖÕµ¼ÖÂҹä֢¡£   £¨  A  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØA        B.άÉúËØB        C.άÉúËØC        D.άÉúËØD¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

179£®ÒÔÏÂÄĸö²»ÊÇʳÎïÖж¾µÄÌØÕ÷£¿                             £¨  D  £©¡¡¡¡

A.¸¹Í´¡¢¸¹Ðº    B.Ż͠         C.·¢ÈÈ         D.¿ÈËÔ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

180£®ÊÁ×Ó²»ÄÜÓëÄÄÖÖʳÎïÒ»Æð³Ô£¿                              £¨  D  £©¡¡¡¡

A.Î÷¹Ï          B.Çà²Ë          C.ÇÉ¿ËÁ¦       D.ó¦Ð·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

181£®Îª±ÜÃâÓªÑøËØÁ÷ʧ¹ý¶à£¬ÒÔÏÂÄÄÖÖʳÎï²»ÄÜ·ÅÔÚ΢²¨Â¯ÖмÓÈÈ£¿£¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÖíÈâ          B.Óã           C.ÂÌÒ¶Ê߲ˠ      D.ÅŹÇÌÀ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

182£®º£²úÓãÀàʳÎïÖк¬ÓнÏΪ·á¸»µÄÎÞ»úÑÎÊÇ£¨   £©¡£            £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¸Æ¡¢Ã¾        B.¸Æ¡¢µâ        C.¸Æ¡¢Ìú        D.Ìú¡¢µâ  ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

183£®·²»¼ÓУ¨  £©¼²²¡µÄ»¼Õß²»µÃ´ÓÊÂÖ±½ÓÈë¿ÚʳƷÉú²ú¾­Óª»î¶¯¡££¨  D  £© ¡¡¡¡

A.¸ßѪѹ¡¡      B.ÌÇÄò²¡¡¡     C.¹ÚÐIJ¡¡¡      D.Á¡¼²¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

184£®ÎøÊÇÒ»ÖÖÉúÀí»îÐÔÎïÖÊ£¬Îøº¬Á¿¸ßµÄʳÎïÊÇ£¨  £©¡£           £¨  A  £©¡¡¡¡

A.º£²úÆ·        B.Ê߲ˠ         C.Ë®¹û          D.Å£ÄÌ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

185£®ÏÊÓãʳÓõÄ×î¼Ñʱ¼äÊÇ?                                   £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÏÊ»îµÄʱºò          B.¸ÕËÀ²»¾Ã     ¡¡¡¡

C.Ô×ɱºó2-3Сʱ      D.´æ·ÅºÜ¾ÃÖ®ºó ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

186£®µ°°×ÖÊÊÇÈËÌå±ØÐèµÄÓªÑøËØ£¬ÏÂÁÐÄÌÖÆÆ·Öе°°×Öʺ¬Á¿×îµÍµÄÊÇ? £¨  D  £©¡¡¡¡

A.Å£ÄÌ         B.ËáÄÌ           C.ÄÌ·Û        D.ÈéÒûÁÏ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

187£®Ó¤Ó׶ù·¢ÉÕʱ²»Òª³ÔÏÂÁÐÄÄÖÖʳÎï¡£                          £¨  A  £©  ¡¡¡¡

A.¼¦µ°         B.Ë®¹û          C.Ê߲ˠ        D.µÍµ°°×ÖÊʳÎï ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

188£®Ïʵ°µÄÍâ¹ÛÌصãÊÇ£¨    £©¡£                                 £¨  C  £©¡¡¡¡

A.µ°¿ÇÓÐÁÑÎÆ                      B.µ°¿Ç·¢°µ ¡¡¡¡

C.µ°¿ÇÉÏÓÐÒ»²ã°×˪£¬É«ÔóÏÊÃ÷      D.µ°¿Ç±íÃæµÄ·Û˪ÍÑÂ䣬ɫÔóÓÍÁÁ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

189£®ÏÂÁÐÓйØÒ°ÉúÄ¢¹½µÄÃèÊöÄĸöÊÇÕýÈ·µÄ£¿                     £¨  C  £©¡¡¡¡

A.³ÔÒ°ÉúÄ¢¹½µÄʱºò×îºÃºÍ´óËâͬÖ󣬿ÉÒÔÈ¥¶¾¡¡¡¡

B.Ö»Òª³ä·ÖÕÆÎÕʶ±ð¶¾Ä¢¹½µÄ¼¼ÇɾͲ»»áÖж¾¡¡¡¡

C.Ò°ÉúÄ¢¹½ÎÞ·¨´ÓÍâ¹Û¡¢ÆøζµÈ·½Ãæ±æ±ðÊÇ·ñÓж¾¡¡¡¡

D.Ò°ÉúÄ¢¹½Öж¾Ò²Ã»Ê£¬¶àÐÝÏ¢¾ÍºÃÁË¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

190£®ÄÜ´Ù½øÈËÌå¸ÆÎüÊյķ½·¨ÊÇ£¨   £©¡£                        £¨  A  £©¡¡¡¡

A.³£ÔÚ»§Íâɹ̫Ñô             B.¾­³£×öÀíÁÆ¡¡¡¡

C.¶à³Ô¹ÈÀàʳÎï               D.¶à³ÔÊß²ËË®¹û¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

191£®Î¬ÉúËØB2µÄÁ¼ºÃÀ´Ô´ÊÇ£¨   £©¡£                            £¨  D  £©¡¡¡¡

A.°×²Ë          B.²¤²Ë        C.´óÃ×       D.¶¯Îï¸ÎÔà¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

192£®ÒÔÏÂÄÄλСÅóÓѵÄ×ö·¨ÊÇÕýÈ·µÄ£¿                           £¨  C  £©¡¡¡¡

A.СÃ÷ʳÓÃУ԰ÖܱßÁ÷¶¯Ì¯··ÉϹºÂòµÄÈâ´®¡¡¡¡

B.СºìÖ±½ÓʳÓÃδ¾­ÇåÏ´µÄÆ»¹û   ¡¡¡¡

C.СÀö·Åѧ»Ø¼ÒºóÏÈÏ´ÊÖÔÙ³Ô±ý¸É¡¡¡¡

D.ÒÔÉ϶¼ÕýÈ·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

193£®ÏÂÁзÀ·¶Ê³Æ·ÎÛȾ²ÉÈ¡µÄ´ëÊ©´íÎóµÄÊÇ£¿                     £¨  B  £©¡¡¡¡

A.²»ºÈÉúË®£¬Ë®ÒªÉÕ¿ªÁËÔٺȠ  ¡¡¡¡

B.³Ô·¹Ç°¿ÉÒÔ²»ÏÈÏ´ÊÖ£¬·¹ºóÏ´Ò²¿ÉÒÔ ¡¡¡¡

C.²Ëµ¶¡¢Õè°åÓÃÇ°¶¼Ó¦ÇåÏ´¸É¾» ¡¡¡¡

D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

194£®Ô˶¯Öлá³öÏÖ¿Ú¿Ê¡¢¼¢¶ö¡¢Í·ÔεÈÖ¢×´£¬´ËʱΪά³ÖѪÌÇˮƽºÍÌåҺƽºâ£¬ºÈ£¨    £© ×îºÃ£¿                                              £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¿ÉÀÖ            B.°×¿ªË®          C.Å£ÄÌ           D.¶¹½¬¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

195£®ÒÔÏÂÄÄÖÖʳÎï²»ÒË¿Õ¸¹³Ô£¿                                 £¨  D  £©¡¡¡¡

A.Ï㽶            B.ÊÁ×Ó            C.ÀäÒû           D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

196£®ÌÀÔ²±äºìºó²»ÄÜʳÓõÄÔ­ÒòÊÇ£¿                            £¨  C  £©¡¡¡¡

A.±äºìµÄµØ·½²»Ò×±»Ïû»¯£¬ÈÝÒ×ÒýÆðÏû»¯²»Á¼¡¡¡¡

B.±äºìºóÌÀÔ²µÄ¿Ú¸Ð²»ºÃ¡¡¡¡

C.±äºìÊDZ»½ÍÃ×Ãæ»Æ¸Ë¾úÎÛȾµÄ½á¹û£¬¸Ã¾úÄܲúÉú¶¾ËØ£¬Ê³ÓúóÒýÆðÖж¾¡¡¡¡

D.ÒÔÉÏ˵·¨¾ù²»ÕýÈ·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

197£®ÎÒ¹úʳƷ°²È«µÄÖ÷ÒªÎÊÌâÊÇÓÉÎÛȾÒýÆðµÄʳԴÐÔ¼²²¡£¬ÏÂÁÐÄÄÖÖÇé¿öÒýÆðµÄʳԴÐÔ¼²²¡ÓÈΪͻ³ö£¿                                       £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ϸ¾úÐÔÎÛȾ                 B.ʳԴÐÔ¼ÄÉú³æ¸ÐȾ¡¡¡¡

C.ʳԴÐÔ»¯Ñ§ÐÔÖж¾           D.ʳԴÐÔÕæ¾ú¶¾ËØÖж¾¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

198£®ÒÔÏÂÄÄÒ»ÎïÖʵÄÀÄÓÃÊÇÁÓÖʶùͯʳƷÖл¯Ñ§ÎÛȾµÄÖ÷ÒªÎÊÌ⣿  £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ʳƷ·À¸¯¼Á     B.ʳƷÌí¼Ó¼Á     C.ʳƷ·À¶³¼Á     D.ÒÔÉϾùÕýÈ·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

199£®Ê³Æ·µÄÖü´æ°üÀ¨Àä²ØºÍÀ䶳Á½ÖÖ·½Ê½£¬Àä²ØµÄÖü´æζÈÊǶàÉÙ£¿£¨  A  £©¡¡¡¡

A¡¡.4¡æ¡¡¡«¡¡10¡æ¡¡      B.¡¡-29¡æ¡¡¡«¡¡0¡æ¡¡     C.¡¡-10¡æ¡¡¡«¡¡0¡æ¡¡      D.¡¡-18¡æ¡¡¡«¡¡0¡æ¡¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

200£®Óиö10ËêµÄСÅóÓÑ£¬Æ½Ê±³Ô·¹°®³ÔÊÝÈ⣬»¹°®½«Åò»¯Ê³Æ·µ±³ÉÁãʳ£¬ËûÏÖÔÚ³öÏÖÁ˱ãÃØ£¬Ó¦¸Ã¶à³ÔÄÄÀàʳÎ                             £¨  C  £©¡¡¡¡

A.·ÊÈâ           B.ÊÝÈâ           C.Êß²ËË®¹û        D.ÓãÀàÖÆÆ·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

201£®ÒÔÏÂÄÄÖÖÈÕ³£Ï°¹ß»áÓ°ÏìÉÙ¶ùÖÇÁ¦·¢Óý£¿                    £¨  D  £©¡¡¡¡

A.²»³ÔÔç²Í   ¡¡¡¡

B.³¤ÆÚ´ó¼ÁÁ¿Ê³ÓÃÂÁº¬Á¿³¬±êµÄʳƷ£¬ÈçÓÍÌõ¡¡¡¡

C.³¤ÆÚʳÓú¬È˹¤ºÏ³ÉÉ«ËصÄʳƷ£¬ÈçÑÕÉ«ÏÊÑÞµÄÌǹû  ¡¡¡¡

D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

202£®Ó¤Ó׶ùȱпµÄÖ¢×´Ö÷ÒªÓУ¿                                £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Éú³¤·¢Óý»ºÂý             B.ζ¾õ¼õÍË¡¢Ê³Óû²»Õñ     ¡¡¡¡

C.ÏûÊÝ                     D.ÃâÒß¹¦ÄܵÍÏ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

203£®ÒÔÏÂÄĸö²»ÊôÓÚÊÀ½çÎÀÉú×éÖ¯¹«²¼µÄÀ¬»øʳƷ£¿              £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ÓÍÕ¨ÀàʳƷ               B.ÆûË®¿ÉÀÖÀàÒûÁÏ     ¡¡¡¡

C.·½±ãÃæºÍÅò»¯Ê³Æ·         D.ºìÊí¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

204£®ÌìȻʳƷÖУ¬ÓªÑø×îÍêÕûºÍÒ×ÓÚÎüÊÕµÄÊÇ£¿                   £¨  D  £© ¡¡¡¡

A.Ë®¹û        B.ÓãÈâ       C.¹ÈÎï         D.ÈéÀà¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

205£®Ã¿ÈÕÉãÈë¶àÉÙʳÑοÉÂú×ãÈËÌåÕý³£ÐèÒª£¿                    £¨  A  £©¡¡¡¡

A.3¡«¡¡5¿Ë¡¡     B.6¡«¡¡9¿Ë¡¡     C.10¡«¡¡15¿Ë¡¡    D.16¡«¡¡20¿Ë¡¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

206£®ÎªÔ¤·ÀʳÎïÖж¾£¬ÒÔÏÂÄÄÖÖʳÎï²»ÄÜÉú³Ô£¿                  £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ÉúÅ£Èâ      B.ÉúË®       C.Éú¼¦µ°       D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

207£®¶à³ÔÊß²ËË®¹ûÊÇΪÁË»ñµÃ£¨   £© ¡£                           £¨  C  £©¡¡¡¡

A.·á¸»µÄµ°°×ÖÊ                         B.³ä×ãµÄÄÜÁ¿    ¡¡¡¡

C.·á¸»µÄάÉúËØ¡¢¿óÎïÖʺÍÉÅʳÏËά       D.³ä×ãµÄ̼ˮ»¯ºÏÎï¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

208£®Ö¯ÎÆÂÝÒòº¬ÓУ¨     £©Ò×µ¼ÖÂʳÎïÖж¾£¬ÈκÎʳƷÉú²ú¾­Óªµ¥Î»²»µÃ²É¹º¡¢¼Ó¹¤ºÍÏúÊÛÖ¯ÎÆÂÝ¡£                                           £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Éé          B.¹¯         C.ºÓë඾ËØ     D.±´À඾ËØ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

209£®ÉÅʳÖг¤ÆÚÉãÈë¹ýÁ¿ÂÁ»áÒýÆðÒÔÏÂÄÄÖÖ²»Á¼ºó¹û£¿            £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ÓªÑø²»Á¼               B.¼××´ÏÙÖ×´ó    ¡¡¡¡

C.³¦Î¸¼²²¡               D.Ó°Ïì¶ùͯÖÇÁ¦·¢Óý¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

210£®ÖÐСѧÉúȱÌúÐÔƶѪ½ÏÆձ飬Òò¶øÇàÉÙÄêµÄÉÅʳÖÐÓ¦Ôö¼Óº¬£¨   £©½Ï¸ßµÄʳÎÒÔ´Ù½øÌúµÄÎüÊÕ¡£                                       £¨  C  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØA        B.άÉúËØ       C.άÉúËØ     D.άÉúËØ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

211£®£¨  £©ÊÇ×îºÃµÄÒûÁÏ£¬Ò»Ð©ÒûÁϺ¬ÓзÀ¸¯¼Á¡¢É«Ëصȣ¬¾­³£ÒûÓò»ÀûÓÚÉÙÄê¶ùͯµÄ½¡¿µ¡£                                                £¨  B  £©¡¡¡¡

A.̼ËáÒûÁÏ      B.°×¿ªË®        C.¹ûÖ­ÒûÁÏ    D.Ô˶¯ÒûÁÏ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

212£®³ÔÁãʳҪÓÐÑ¡Ôñ¡¢ÊÊʱ¡¢ÊÊÁ¿£¬²»ÒªÔÚ½Ó½ü£¨   £©Ê±³Ô£¬ÁÙ˯ǰºÍ¿´µçÊÓʱ³ÔÁãʳ¶¼²»ÊǺÃÏ°¹ß¡£                                       £¨  D  £©¡¡¡¡

A.Ôç²Í          B.Îç²Í           C.Íí²Í        D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

213£®¶¹½¬±ØÐëÖó͸ºóºÈ£¬¶¹½¬¼ÓÈȳöÏÖÅÝÄ­ºó£¬ÒªÔÙ³ä·Ö£¨   £©10·ÖÖÓ²ÅËãºÃ¡£                                                           £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÀäÈ´          B.Öó·Ð           C.¼ÓÈÈ        D.ÒÔÉ϶¼²»ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

214£®ÉÕ¿ªË®ÒÔÖó·Ð5·ÖÖÓΪ¼Ñ£¬·´¸´ÉÕ¿ªµÄË®ºÍ³¤Ê±¼äÖó·ÐµÄË®º¬£¨  £©£¬Î£º¦ÈËÌ彡¿µ£¬²»ÒËÒûÓᣠ                                        £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ɽÀæËáÑΠ     B.ÑÇÏõËáÑΠ      C.Á×ËáÑΠ      D.ÏõËáÑΡ¡¡¡

¡¡ ¡¡

215£®¡¶ÉϺ£ÊÐʵʩ¡´ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úʳƷ°²È«·¨¡µ°ì·¨¡·¹æ¶¨£¬½ûֹʳƷ̯··ÔÚ¾àÀëÓ׶ùÔ°¡¢ÖÐСѧУÃÅ¿Ú£¨   £©Ã×·¶Î§ÄÚÉè̯¾­Óª¡£           £¨  C  £©¡¡¡¡

A.80            B¡¡.90             C¡¡.100          D.150¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

216£®Ëļ¾¶¹Öж¾µÄDZ·üÆÚÒ»°ãΪ2¡«4Сʱ£¬ÏÂÁÐÄÄÏî²»ÊÇËļ¾¶¹µÄÖж¾Ö¢×´£¿¡¡¡¡

                                                             £¨  D  £©¡¡¡¡

A.¶ñÐÄ          B.Ż͠          C.¸¹Í´          D.¿ÚÉà·¢Âé¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

217£®´ÖÁ¸ÊÇû¾­¹ýÉî¼Ó¹¤ºÍϸ¼Ó¹¤£¬ÓªÑø³É·Ö±£´æµÃ½ÏΪÍêÕûµÄʳÎÖ÷Òª°üÀ¨¹ÈÎïÀà¡¢ÔÓ¶¹Àà¡¢£¨   £©£¬³£³Ô´ÖÁ¸ÓÐÒ潡¿µ¡£                  £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Êß²ËÀà        B.¿é¾¥Àà         C.ÓÍÖ¬Àà        D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

218£®£¨ £©Ê³Æ·Ëùº¬ÈÈÁ¿ÓëÖ¬·¾¼«¸ß£¬³¤ÆÚʳÓûᵼÖ·ÊÅÖ¡¢ÌÇÄò²¡¡¢¹ÚÐIJ¡µÈ¡£¡¡¡¡

                                                             £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ºæ¿¾Àà        B.Êì·ÛÀà         C.ÕôÖóÀà         D.ÓÍÕ¨Àà¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

219£®³¤ÆÚʹÓÃÂÁÖÆÆ·×÷ΪʳƷÈÝÆ÷»áÒý·¢ÏÂÁÐÄÄÖÖ¼²²¡£¿           £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÀÏÄê³Õ´ôÖ¢    B.¼××´ÏÙÖ×´ó     C.³¦Î¸¼²²¡       D.°©Ö¢¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

220£®ÊìʳÔÚÊÒÎÂÏ´æ·Å²»¿É³¬¹ý£¨   £©Ð¡Ê±£¿                   £¨  A  £©¡¡¡¡

A.2Сʱ         B.4Сʱ         C.8Сʱ          D.12Сʱ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

221£®³ÔÁãʳ×îºÃÑ¡ÔñÔÚÓëÕý²ÍÏà¸ô£¨    £©Ð¡Ê±£¿                £¨  D  £©¡¡¡¡

¡¡A.0.5¡¡Ð¡Ê±       B.0.5-1Сʱ      C.1-1.5Сʱ      D.1.5-2Сʱ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

222£®ÉϺ£ÊÐʳƷ°²È«Í¶Ëß¾Ù±¨ÊµÊ©Óн±¾Ù±¨Öƶȣ¬½±Àø½ð¶î×î¸ß£¨ £©¡£  £¨  D  £©¡¡¡¡

A.50ÍòÔª        B.40ÍòÔª         C.10Íò           D.20Íò¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

223£®ÏÂÁÐÄÄÖÖ³¡Ëù¾­ÓªµÄʳƷ¸ü¼Ó°²È«£¿                        £¨  C  £©¡¡¡¡

A.·±ß̯··      B.ÎÞ֤Сʳµê      C.Õý¹æ³¬ÊÐ       D.ÒÔÉ϶¼°²È«¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

224£®¶ÔÓÚÒûʳ°²È«£¬ÏÂÁÐÄÄÖÖ×ö·¨ÊÇÕýÈ·µÄ£¿                    £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Åò»¯Ê³Æ·Î¶ÃÀ¿É¿Ú£¬¿ÉÒÔ¾­³£³Ô         B.ÏÄÌìÆøθߣ¬¿É¶à³ÔÀäÒûÀ´½µÎ¡¡¡¡

C.ºÏÀíÉÅʳ£¬Òª¶à³Ô¹ÈÎïºÍË®¹ûÊ߲ˠ      D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

 ¡¡¡¡

225£®»¼ÓÐÁ¡¼²¡¢É˺®¡¢£¨   £©µÈÏû»¯µÀ´«È¾²¡µÄÈËÔ±£¬²»µÃ´ÓʽӴ¥Ö±½ÓÈë¿ÚʳƷµÄ¹¤×÷¡£                                                 £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ÒҸΠ         B.¼×¸Î            C.±û¸Î           D.²¡¶¾ÐÔ¸ÎÑס¡¡¡

¡¡ ¡¡

226£®ÒÔÏÂÄÄÖÖÊǽ¡¿µµÄÒûˮϰ¹ß£¿                              £¨  A  £©¡¡¡¡

A.°×¿ªË®ÊÇ×îºÃµÄÒûÁÏ£¬Òª³£ºÈ         B.¿Ú¿Êʱ²ÅºÈË®£¬²»¿Êʱ²»±ØºÈ¡¡¡¡

C.ÓÐʱ¿ÉÒÔÖ±½ÓºÈ×ÔÀ´Ë®               D.ÒûÁϺúÈÓÖ½â¿Ê£¬Ó¦¸Ã¶àºÈ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

227£®·´Ê½Ö¬·ÀËá¶ÔÈËÌåµÄÐÄÄÔѪ¹Üϵͳ½¡¿µ²»Àû£¬ÒÔÏÂÄÄÖÖÓÍÖ¬Öз´Ê½Ö¬·¾ËáµÄº¬Á¿½Ï¸ß£¿                                                 £¨  D  £©¡¡¡¡

A.´ó¶¹ÓÍ         B.»¨ÉúÓÍ          C.éÏé­ÓÍ      D.ÈËÔìÄÌÓÍ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

228£®¿ÉËæÍÙÒº´«²¥¶øµ¼ÖÂθ²¡µÄ¾úÊÇ£¨  £©£¬ËüÓëθ°©µÄ·¢ÉúÒ²ÓÐ×ÅÃÜÇеĹØϵ¡£¡¡¡¡

                                                             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÓÄÃÅÂݸ˾ú    B.½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú  C.Á´Çò¾ú         D.´ó³¦¸Ë¾ú¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

229£®ÀäÏʼ¦Ó¦´æ·ÅÔÚ£¨     £©µÄζÈÌõ¼þÏ¡£                   £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¡¡-5¡æ¡¡¡«¡¡0¡æ¡¡      B¡¡.0¡æ¡¡¡«¡¡4¡æ¡¡        C.¡¡-18¡æ¡¡          D¡¡.0¡æ¡¡ÒÔÏ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

230£®¹ØÓÚÔ±ý£¬ÒÔÏÂ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ£¿                            £¨  D  £©¡¡¡¡

A.´«Í³Ô±ýÊôÓÚ¸ßÓÍ¡¢¸ßÌÇ¡¢¸ßÈÈÁ¿Ê³Æ·£¬¡°Èý¸ß¡±ÈËȺ²»ÄÜʳÓá¡¡¡

B.¿ÉÒÔ¿Õ¸¹Ê³ÓÃÔ±ý¡¡¡¡

C.¡°ÎÞÌÇ¡±Ô±ýÖв»º¬ÕáÌÇ£¬ÌÇÄò²¡ÈË¿ÉÒÔ¶àʳ¡¡¡¡

D.²»Ò˽«Ô±ýµ±×÷Ö÷ʳ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

231£®¹ØÓÚ¼ÒÍ¥´æ·ÅʳÎÒÔÏÂÐÐΪ´íÎóµÄÊÇ?                     £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ÊìʳҪÀä²Ø£¬ÔÙ´ÎʳÓÃÇ°Òª³¹µ×¼ÓÈÈ¡¡¡¡

B.·ÅÈë±ùÏäµÄʳƷ֮¼äÒªÁôÓпÕ϶£¬²»ÒËÌ«Âú¡¡¡¡

C.±ùÏäÄÚÊìʳ¼Ó¸Çºó´æ·ÅÉϲ㣬Éúʳ´æ·Åϲ㡡¡¡

D.ÐÂÏʵÄÊ߲ˡ¢Ë®¹û¿ÉÓëÉúÈâ¡¢ÓãµÈ´æ·ÅÔÚÒ»Æð¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

232£®ÓйØËáÄÌ£¬ÒÔÏÂ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ?                             £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ËáÄÌÊDZäËáµÄÅ£ÄÌ                B.ËáÄ̺ȵÃÔ½¶àÔ½ºÃ ¡¡¡¡

C.ËáÄÌ¿Õ¸¹Ê±ºÈЧ¹ûºÃ              D.С°ü×°ËáÄÌÒ»´ÎºÈÍê×îºÃ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

233£®ÒÔÏÂÄÄÖÖÔç²Í´îÅ䷽ʽ¸ü½¡¿µ£¿                            £¨  D  £©¡¡¡¡

A.Ç°Ò»ÌìµÄÊ£·¹¡¢Ê£²Ë              B.Åà¸ù¡¢ÊíÌõ¡¢Ï㳦 ¡¡¡¡

C.ÓÍÌõ¡¢¶¹½¬                      D.Ãæ°ü¡¢¼¦µ°¡¢Æ»¹û¡¢Å£ÄÌ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

234£®¹ØÓÚСÁúϺ£¬ÒÔÏÂ˵·¨´íÎóµÄÊÇ£¿                          £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¹ºÂòСÁúϺʱҪÌôÑ¡±³²¿ºìÁÁ¸É¾»µÄ ¡¡¡¡

B.Ò°ÉúСÁúϺ±ÈÑøֳСÁúϺ¸ü°²È«¡¡¡¡

C.²»ÒªÊ³ÓÃСÁúϺµÄÍ·²¿¡¡¡¡

D.СÁúϺµÄÏû»¯µÀ¡ª¡ªÏºÏßÊÇÖؽðÊôÎÛȾºÍ²¡¾úÎÛȾ½ÏΪÑÏÖصĵط½¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

235£®Ê²Ã´ÊÇʳƷ°²È«£¿                                        £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ʳƷÎÞ¶¾ÎÞº¦     ¡¡¡¡

B.·ûºÏÓ¦µ±ÓеÄÓªÑøÒªÇó  ¡¡¡¡

C.¶ÔÈËÌ彡¿µ²»Ôì³ÉÈκμ±ÐÔ¡¢ÑǼ±ÐÔ»òÕßÂýÐÔµÄΣº¦  ¡¡¡¡

D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

236£®ÎÒ¹ú´ó²¿·ÖµØÇø´æÔÚȱµâÇé¿ö£¬ËùÒÔ¹ú¼ÒÇ¿ÖÆÔÚʳÑÎÖмÓÈëÉÙÁ¿µÄµâÇ¿»¯¼Á£¬ÒÔ϶ԼӵâÑÎÉãÈëÃèÊö´íÎóµÄÊÇ£¿                           £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ËùÓÐÈ˶¼Ó¦¸ÃʳÓüӵâÑΠ          B.¼×¿º»¼Õß²»ÐèʳÓüӵâÑΡ¡¡¡

C.µâ¹ýÁ¿ºÍµâȱ·¦¶¼»áÒýÆ𽡿µÎÊÌâ   D.·ÇȱµâµØÇøµÄ¾ÓÃñ²»ÐèҪʳÓüӵâÑΡ¡¡¡

¡¡ ¡¡

237£®´óÃ×¹ý·ÖÌÔÏ´ÈÝÒ×ÒýÆðËðʧµÄÓªÑøËØÊÇ£¨    £©¡£             £¨  B  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØ       B.B×åάÉúËØ       C.άÉúËØC        D.άÉúËØE ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

238£®Ê³Îï¹ýÃôÊÇÔÚÉãÈëʳÎïʱÓÉÓÚʳÎïÖеÄijЩ³É·ÖÒýÆðÃâÒßÓ¦´ð£¬µ¼ÖÂÏû»¯ÏµÍ³ÄÚ»òÈ«ÉíÐԵıä̬·´Ó¦¡£ÒÔÏÂʳÎï³É·ÖÈÝÒ×ÒýÆð¹ýÃôµÄÊÇ?      £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÏËάËØ         B.άÉúËØ           C.µ°°×ÖÊ         D.Ö¬·¾¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

239£®ÓÃ΢²¨Â¯¼ÓÈÈʳƷʱһ¶¨ÒªÑ¡ÓúÏÊʵIJ;ßÊ¢·ÅʳƷ£¬ÒÔϲ;߿ÉÓÃÓÚ΢²¨Â¯¼ÓÈȵÄÊÇ?                                                 £¨  D  £©¡¡¡¡

A.´ø½ð±ßµÄÌմɲ;ߡ¡¡¡

B.ÃÜ°·²Í¾ß¡¡¡¡

C.µ×²¿Èý½ÇÐÎÖÐÊý×ÖΪ5£¨¾Û±ûÏ©£©µÄËÜÁÏÖÆÆ·²Í¾ß¡¡¡¡

D.µ×²¿Èý½ÇÐÎÖÐÊý×ÖΪ6£¨¾Û±½ÒÒÏ©£©µÄËÜÁÏÖÆÆ·²Í¾ß¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

240£®ÎÒ¹úʳƷ°²È«µÄÖ÷ÒªÎÊÌâÊÇʲô£¿                           £¨  B  £©¡¡¡¡

A.»¯Ñ§ÐÔÎÛȾÒýÆð             B.΢ÉúÎïÎÛȾÒýÆð    ¡¡¡¡

C.ÎïÀíÐÔÎÛȾÒýÆð             D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

241£®ÂÌɫʳƷ¡¢ÓлúʳƷ¡¢ÎÞ¹«º¦Å©²úÆ·±ê×¼¶Ô²úÆ·ÖÊÁ¿°²È«µÄÒªÇóÓɸߵ½µÍÒÀ´ÎÅÅÁÐΪ£¨   £©¡£                                            £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÂÌɫʳƷ¡¢ÓлúʳƷ¡¢ÎÞ¹«º¦Ê³Æ·     ¡¡¡¡

B.ÓлúʳƷ¡¢ÂÌɫʳƷ¡¢ÎÞ¹«º¦Ê³Æ·  ¡¡¡¡

C.ÂÌɫʳƷ¡¢ÎÞ¹«º¦Ê³Æ·¡¢ÓлúʳƷ    ¡¡¡¡

D.ÎÞ¹«º¦Ê³Æ·¡¢ÓлúʳƷ¡¢ÂÌɫʳƷ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

242£®ÔÚУÍ⹺ÂòζȽϸߵÄʳÎ²»ÄÜÓÃÒÔÏÂÄÄÖÖ°ü×°ÎïÊ¢×°£¿     £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ËÜÁÏ´ü          B.²£Á§ºÐ           C.ÌÕ´ÉÍë           D.²»Ðâ¸ÖºÐ¡¡¡¡

 ¡¡¡¡

243£®ÏÂÁÐÄÄÖÖÎïÖÊÊÇʳƷÌí¼Ó¼Á¡£                               £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Èý¾ÛÇè°·       B.ËÕµ¤ºì          C.±½¼×ËáÄÆ         D.�CÈ⾫¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

244£®ÏÂÁÐÄĸöʳƷÖв»µÃÌí¼ÓÈκÎʳƷÌí¼Ó¼Á£¨   £©¡£             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÏÊÄÌ           B.½´ÓÍ            C.ÄÌÓÍ             D.»ðÍÈ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

245£®Éúʳ»ò³ÔûÓг´ÊìµÄ±â¶¹¡¢Ã«¶¹¡¢²Ï¶¹µÈ¶¹ÀàÊ߲ˣ¬ÈÝÒ×Ôì³ÉʳÎïÖж¾,ÆäÖк¬ÓУ¨    £©ÎïÖʲ»ÊÇÔì³ÉÖж¾µÄÔ­Òò¡£                     £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÔíËØ          B.ѪÇòÄý¾ÛËØ       C.B×åάÉúËØ        D.¿¹Òȵ°°×ø¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

246£®ÀäÈ´ÈâÓ¦¸ÃÔÚ£¨  £©¶ÈµÄζÈϽøÐÐÔËÊä¡¢ÏúÊۺʹ¢´æ£¿      £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¡¡-18¡æ¡¡         B.0¡¡-4¡æ¡¡            C.0¡¡-10¡æ¡¡           D.ÒÔÉ϶¼¿ÉÒÔ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

247£®Ê³ÎïÈôÓÉÓÚÅëâ¿·½Ê½²»µ±£¬Ê³Óúó»á¶ÔÈËÌ彡¿µÔì³ÉΣº¦¡£ÉÕ½¹Á˵ÄÓã¡¢Èâ²»ÒËÔÙʳÓã¬ÒòÆäÖк¬ÓУ¨   £©£¬¸ÃÎïÖʶÔÈËÌåÓм«Ç¿µÄÖ°©×÷Óᣠ£¨  A  £©¡¡¡¡

A.±½²¢ÜÅ        B.¶þ‡fÓ¢          C.»ÆÇúù¶¾ËØ        D.ÑÇÏõ°·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

248£®Ë®²úÆ·ÖеÄÉúÎﶾËز»Èݵ͹À£¬°üÀ¨À¶Ô嶾ËØ¡¢±´À඾ËØ¡¢ºÓë඾ËØ¡¢Ñ©¿¨¶¾Ëصȣ¬ÆäÖУ¨   £©¶¾ÐÔ×îÇ¿£¬±ÈÇ軯ÄÆ»¹Ç¿1000±¶¡£         £¨  C  £©¡¡¡¡

A.À¶Ô嶾ËØ      B.±´À඾ËØ        C.ºÓë඾ËØ          D.Ñ©¿¨¶¾ËØ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

249£®Í­Æ÷Ó루   £©²»Ò˳¤¾Ã½Ó´¥£¬·ñÔò»á²úÉúÍ­ÂÌ¡£Óú¬ÓÐÍ­Â̵ÄÍ­Æ÷Ê¢·ÅʳƷ»òÅë³´²ËëÈÒ×Öж¾¡£                                           £¨  D  £©¡¡¡¡

A.½´ÓÍ            B.»¨½·Ãæ             C.ζ¾«                 D.´×¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

250£®ÏÂÁÐÄÄÀàÎïÖʱ»È϶¨Îª¡°Óж¾¡¢Óк¦µÄ·ÇʳƷԭÁÏ¡±¡£          £¨  D  £©¡¡¡¡

A.·¨ÂÉ¡¢·¨¹æ½ûÖ¹ÔÚʳƷÉú²ú¾­Óª»î¶¯ÖÐÌí¼Ó¡¢Ê¹ÓõÄÎïÖÊ      ¡¡¡¡

B.¹úÎñÔºÓйز¿ÃŹ«²¼µÄ¡¶Ê³Æ·ÖпÉÄÜÎ¥·¨Ìí¼ÓµÄ·ÇʳÓÃÎïÖÊÃûµ¥¡·¡¶±£½¡Ê³Æ·ÖпÉÄÜ·Ç·¨Ìí¼ÓµÄÎïÖÊÃûµ¥¡·ÉϵÄÎïÖÊ    ¡¡¡¡

C.¹úÎñÔºÓйز¿ÃŹ«¸æ½ûֹʹÓõÄÅ©Ò©¡¢ÊÞÒ©ÒÔ¼°ÆäËûÓж¾¡¢Óк¦ÎïÖʺÍÆäËûΣº¦ÈËÌ彡¿µµÄÎïÖÊ    ¡¡¡¡

D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

251£®Êг¡ÉÏÏúÊÛµÄʳÓÃÓ͸ù¾Ý¼Ó¹¤¹¤ÒÕÖ÷Òª¿É·ÖΪ¡°½þ³öÓÍ¡±ºÍ¡°Ñ¹Õ¥ÓÍ¡±£¬ÏÂÁÐ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ?                                               £¨  A  £©¡¡¡¡

A.½þ³öÓ͵ļӹ¤¹¤ÒÕÊÇ»¯Ñ§½þ³ö·¨£¬Ó¦Óû¯Ñ§ÝÍÈ¡µÄÔ­Àí£¬ÓÃÓлúÈܼÁÓëÓÍÁϽӴ¥ÝÍÈ¡³öʳÓÃÓÍ¡¡¡¡

B.ѹեÓÍÊÇÓÃÎïÀíѹե·¨·ÖÀëµÄʳÓÃÓÍ£¬Òò´ËѹեÓͱȽþ³öÓÍ°²È«¡¡¡¡

C.ѹեÓÍÊÇÓÍÁϾ­È¥ÔÓ¡¢È¥Ê¯ºó½øÐÐÆÆËé¡¢Õô³´¡¢¼·Ñ¹£¬ÈÃÓÍÖ¬´ÓÓÍÁÏÖзÖÀë³öÀ´£¬Õâ¸ö¹ý³ÌÉú²úµÄÓÍÖ¬ÊǺϸñµÄÓÍÖ¬²úÆ·¡¡¡¡

D.ÒÔÉ϶¼ÕýÈ·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

252£®ÓÐЩÈËÒûÓÃÅ£Ä̺󣬻á³öÏÖ¸¹ÕÍ¡¢¸¹ÌÛ¡¢³¦µÀ¾·ÂΣ¬ÉõÖÁŻͻò¸¹Ðº¡£ÕâÊÇÓÉÓÚÕâЩÈ˲»ÄܶÔÅ£ÄÌÖеģ¨   £©·Ö½âÀûÓÃÔì³ÉµÄ£¬¿ÉʳÓÃËáÄÌÒÔ²¹³äÿÈÕËùÐèÈéÖÆÆ·¡£                                                  £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÆÏÌÑÌÇ            B.ÈéÌÇ            C.¹ûÌÇ           D.ÕáÌÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

253£®ÏÂÁÐʳÎïÖк¬Ð¿Á¿×î¸ßµÄÊÇ?                               £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ºúÂܲ·            B.¼¦Èâ            C.ĵòà          D.Öí¸Î¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

254£®Ê³ÎïÖж¾ÊÇ£¨    £©¡£                                      £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Òò±©Òû±©Ê³ÒýÆðµÄ¼±ÐÔ³¦Î¸Ñס¡¡¡

B.Õý³£ÈËÔÚÕý³£Çé¿öÏ£¬¾­¿ÚÉãÈëÕý³£ÊýÁ¿µÄ¡¢¿Éʳ״̬ʳÎïºó£¬Ëù·¢ÉúµÄ·Ç´«È¾ÐÔ¼±ÐÔ»òÑǼ±ÐÔ¼²²¡¡¡¡¡

C.Óж¾Ê³ÎïÒýÆðµÄ¼±ÂýÐÔÖж¾¡¡¡¡

D.¾­Ê³Îï´«²¥µÄ¸÷ÖÖ¼²²¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

255£®ÏÂÃæÄÄÖÖʳƷÊÇÓж¾Ê³Æ·£¨    £©£¬²»ÒËʳÓᣠ              £¨  D  £©¡¡¡¡

A.·¢Ñ¿µÄÍÁ¶¹             B.δ³¹µ×ÖóÊìµÄËļ¾¶¹   ¡¡¡¡

C.·¢Ã¹µÄ»¨Éú             D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

256£®ÏÂÃæ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ£¨   £©¡£                                   £¨  A  £©¡¡¡¡

A.´©ÁË¡°Ò·þ¡±£¨Óаü×°£©µÄʳƷ±Èû´©¡°Ò·þ¡±£¨Â㶣©µÄʳƷ¸ü°²È«   ¡¡¡¡

B.·ÛË¿Ô½°×Ô½ºÃ¡¡¡¡

C.Ï㳦ÑÕÉ«Ô½ºìÔ½ºÃ ¡¡¡¡

D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

257£®ÎªÊ²Ã´²»ÄܹýÁ¿ºÈÒûÁÏ?                                    £¨  D  £©¡¡¡¡

A.¶àºÈÒûÁÏ»á²úÉú±¥¸¹¸Ð£¬Ó°ÏìÕý³£Ê³Óû   ¡¡¡¡

B.ÓеÄÒûÁÏÓÃÁËÈ˹¤ºÏ³ÉµÄÌðζ¼Á¡¢Ï㾫¡¢É«ËØ¡¢Ì¼ËáË®µÈ£¬¶àºÈ¶ÔÉíÌåûºÃ´¦   ¡¡¡¡

C.ÒûÁϺ¬ÓÐÒ»¶¨µÄÈÈÁ¿£¬¶àºÈÈÝÒ×µ¼ÖÂÉíÌå·¢ÅÖ   ¡¡¡¡

D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

258£®ÕýȷʹÓñùÏäÊÇÈ·±£Ê³Æ·°²È«µÄÖØÒª´ëÊ©£¬ÏÂÁйØÓÚʹÓñùÏäµÄ˵·¨£¬´íÎóµÄÊÇ?                                                       £¨  C  £©¡¡¡¡

A.²»Òª½«±ùÏäÈûÂú£¬½«±ùÏäÈûµÃ¹ýÂú»áµ¼Ö±ùÏäÄÚζȲ»¾ù¡¡¡¡

B.±ùÏä²»ÊDZ£ÏÕÏ䣬²»ÒªÊ³ÓÃÔÚ±ùÏäÀï·ÅÖýϾõÄʳƷ¡¡¡¡

C.Ö±½Ó´Ó±ùÏäÖÐÈ¡³öµÄÊìʳ£¬²»ÐèÒª¼ÓÈÈ¿ÉÒÔÖ±½ÓʳÓá¡¡¡

D.ÖÁÉÙÿ3¸öÔ¶ÔÕû¸ö±ùÏä½øÐÐÇå½àÏû¶¾¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

259£®ÒÔÏÂÄÄÖÖ˵·¨ÊÇÕýÈ·µÄ?                                    £¨  D  £©¡¡¡¡

A.ÂÌɫʳƷ¾ÍÊÇÂÌÑÕÉ«µÄʳƷ ¡¡¡¡

B.ÌìÈ»µÄʳƷ¶¼ÊÇÂÌɫʳƷ¡¡¡¡

C.Ò°ÉúµÄʳƷ¾ÍÊÇÂÌɫʳƷ¡¡¡¡

D.ÂÌɫʳƷÊǾ­¹ýרÃÅ»ú¹¹ÈÏÖ¤µÄÐí¿ÉʹÓÃÂÌɫʳƷ±êÖ¾µÄʳƷ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

260£®Î´¿ªÆôµÄ¹ÞÍ·¼°Õæ¿Õ°ü×°µÄ´üװʳƷ£¬Èç¹ûÍâ°ü×°·¢Éú¹ÄÕÍÏÖÏó£¬ÄãÓ¦¸ÃÔõô×ö?                                                       £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ʳƷװµÃÌ«¶àÁË£¬¿ÉÒÔ³Ô        B.ʳƷÒѱäÖÊ£¬¾ø¶Ô²»ÄܳԠ¡¡¡¡

C.ʳƷÒÑ·¢½Í£¬µ«¿ÉÒÔ³Ô          D.ʳƷÈçûÓйýÆÚ£¬¿ÉÒÔ³Ô¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

261£®ÉÕÖó»ò³´ÖƺúÂܲ·Ê±£¬×î¿ÆѧµÄ·½·¨ÊÇÓÃÓͳ´ÖÁÑÕÉ«±äΪ½ð»ÆÉ«³ö¹ø£¬Ä¿µÄÊÇΪÁË?                                                     £¨  B  £© ¡¡¡¡

A.ÈúúÂܲ·³ä·Ö³´Êì             B.ÈúúÂܲ·ÖеÄÖ¬ÈÜÐÔάÉúËسä·ÖÈܳö       ¡¡¡¡

C.ÈúúÂܲ·¿Ú¸Ð¸ü¼Ñ             D.Ãð¾ú¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

262£®È±·¦Î¬ÉúËØA¿ÉÒýÆð?                                      £¨  C  £©¡¡¡¡

A.½ÅÆø²¡         B.µØ·½ÐÔ¼××´ÏÙÖ×     C.ҹä֢        D.ØþÙͲ¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

263£®ÌÔÃ×ʱÏÂÁÐÄÄÖÖÓªÑøËØËðʧ×î¶à?                            £¨  A  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØB1      B.άÉúËØB¡¡2           C¡¡.ÑÌËá          D.άÉúËØE¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

264£®Ïà¶ÔÓÚÆäËû½ðÊô£¬²»Ðâ¸ÖÈÝÆ÷¸ü¼Ó¼á¹Ì¡¢Ä͸¯Ê´¡£¹ØÓÚ²»Ðâ¸ÖÈÝÆ÷µÄʹÓã¬ÏÂÁÐ×ö·¨ÕýÈ·µÄÊÇ?                                             £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¿ÉÒÔÓÃÀ´¼å°¾ÖÐÒ©¡¡¡¡

B.²»Äܳ¤Ê±¼äÊ¢·ÅÑΡ¢½´ÓÍ¡¢´×¡¢²ËÌÀµÈ¡¡¡¡

C.ÓÃÇ¿¼îÐԵĻ¯Ñ§Ò©¼ÁÏ´µÓºÍ½þÅÝ¡¡¡¡

D.¿ÉÒÔÔÚ»ðÉÏ¿ÕÉÕ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

265£®¹ØÓÚ¼¦µ°µÄʳÓ÷½·¨£¬ÏÂÁÐ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ?                    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¼¦µ°Éú³Ô¿ÉÒÔ»ñµÃ×î¼ÑÓªÑø£¬×îºÃÉú³Ô¡¡¡¡

B.¼¦µ°Ò»¶¨ÒªÖóÊì³Ô¡¡¡¡

C.¿ªË®³å¼¦µ°Ê³ÓÃ×îÓÐÀûÓÚÓªÑøÎüÊÕ¡¡¡¡

D.°ëÉú°ëÊìµÄ¼åµ°ÊÇ¿ÆѧµÄʳÓ÷½·¨¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

266£®±ß³Ô·¹±ß¿´Êé»òµçÊÓ£¬ÈÝÒ×·¢Éú£¨ £©¼²²¡ ,Òò´ËÒª¸ÄµôÕâÖÖÏ°¹ß¡££¨  A  £©¡¡¡¡

A.Ïû»¯ÏµÍ³        B.¸ÎÑ×           C.·ÎÑ×           D.ºôÎüµÀ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

267£®ÒûʳҪ£¨  £©£¬¹ý¶à³Ô¹ýÏ̵ÄʳƷ»áÔö¼Ó»¼¸ßѪѹµÄ·çÏÕ¡£     £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Æ«Ìð            B.Æ«ÏÌ           C.Çåµ­ÉÙÑΠ      D.ÒÔÉ϶¼²»ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

268£®£¨ £©ÖеĸƼ«Ò×±»ÈËÌåÎüÊÕ£¬ÊÇ´Ù½øÇàÉÙÄê¹Ç÷ÀºÍÑÀ³Ý·¢ÓýµÄÀíÏëʳƷ¡£¡¡¡¡

                                                             £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Èâ              B.ÄÌ             C.µ°             D.¶¹ÖÆÆ·¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

269£®Ê߲˿ɹ©¸øÈËÌåάÉúËØ¡¢¿óÎïÖÊ¡¢£¨  £©µÈ£¬Òò´ËÎÒÃÇÐèҪÿÌìÉãÈ¡Ê߲ˡ£¡¡¡¡

                                                             £¨  D  £©¡¡¡¡

A.µ°°×ÖÊ        B.̼ˮ»¯ºÏÎï    C.Ö¬·¾        D.ÉÅʳÏËά¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

270£®È±ÉÙ£¨  £©£¬»áµÃ»µÑªËᲡ£¬Ôì³ÉÑÀö¸³öѪ¡¢Î®Ëõ¡£           £¨  C  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØ         B.άÉúËØB        C.άÉúËØC      D.άÉúËØD¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

271£®Ê³Æ·Ìí¼Ó¼ÁÊÇָΪ¸ÄÉÆʳƷƷÖʺͣ¨ £©ÒÔ¼°Îª·À¸¯¡¢±£Ïʺͼӹ¤¹¤ÒÕµÄÐèÒª¶ø¼ÓÈëʳƷÖеÄÈ˹¤ºÏ³É»òÌìÈ»µÄÎïÖÊ¡£ÏÖ´úʳƷ¼Ó¹¤Àë²»¿ªÌí¼Ó¼Á¡££¨  D  £©¡¡¡¡

A.É«              B.Ïã              C.ζ            D.ÒÔÉ϶¼ÊÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

272£®ÂÌɫʳƷÊÇÖ¸ÔÚÎÞÎÛȾµÄÉú̬»·¾³ÖÐÖÖÖ²¼°È«¹ý³Ì±ê×¼»¯Éú²ú»ò¼Ó¹¤£¬²¢¾­×¨ÃÅ»ú¹¹È϶¨£¬Ðí¿ÉʹÓÃÂÌɫʳƷ±êÖ¾µÄʳƷ¡£ÂÌɫʳƷ¿Éϸ·ÖΪÁ½¸öµÈ¼¶£¬¼´£¨    £©¡£                                                  £¨  B  £©¡¡¡¡

A.°²È«¼¶ºÍÓÅÖʼ¶              B.A¼¶ºÍAA¼¶¡¡¡¡

C.ºÏ¸ñ¼¶ºÍÓÅÖʼ¶              D.A¼¶ºÍB¼¶¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

273£®µ÷²éÏÔʾ,ÊÀ½çÉÏËùÓйú¼ÒºÍµØÇøµÄ¸ßѪѹ·¢²¡ÂʾùÓëÏÂÁÐÄÄÖÖµ÷ζÁϵÄÉãÈëÓйأ¨   £©¡£                                             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ʳÑΡ¡  ¡¡     B.ζ¾«¡¡         ¡¡C.´×¡¡        ¡¡D.½´ÓÍ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

274£®¹ºÂò±£½¡Ê³Æ·Ê±£¬Ó¦×¢Òâ¿´Íâ°ü×°ÉÏÊÇ·ñÓУ¨   £©±êÖ¾¡£      £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¡°QS¡±¡¡       B.¡°À¶Ã±×Ó¡±¡¡    C.¡°ºìñ×Ó¡±¡¡   D.ÌõÏßÂë¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

275£®¹ú¼Ò¶ÔÉù³Æ¾ßÓÐÌض¨£¨  £©µÄʳƷʵÐÐÑϸñ¼à¶½¡£              £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÓªÑø¹¦ÄÜ       B.Ò©Óù¦ÄÜ        C.±£½¡¹¦ÄÜ       D.ÖÎÁƹ¦ÄÜ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

276£®£¨   £©ÓÐȨ¾Ù±¨Ê³Æ·Éú²ú¾­ÓªÖеÄÎ¥·¨ÐÐΪ£¬ÓÐȨÏòÏà¹Ø²¿ÃÅÁ˽âʳƷ°²È«ÐÅÏ¢£¬¶ÔʳƷ°²È«¼à¶½¹ÜÀí¹¤×÷Ìá³öÒâ¼ûºÍ½¨Òé¡£               £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ÈκÎ×éÖ¯»ò¸öÈË           B.ʳƷÉú²ú¾­ÓªÕß  ¡¡¡¡

C.Ïû·ÑÕß                   D.ʳƷÆóÒµ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

277£®¹ú¼Ò¹æ¶¨¶ÔʳÓö¹ÓÍÔ­ÁϵÄÄÄÒ»Ö¸±ê±ØÐëÃ÷ʾ£¿               £¨  D  £©¡¡¡¡

A.²úµØ           B.µÈ¼¶           C.Ë®·Öº¬Á¿        D.ÊÇ·ñת»ùÒò    ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

278£®Ê³ÓÃÓ͵ÄÖÊÁ¿µÈ¼¶·ÖΪ1-4¼¶£¬ÄÄÒ»µÈ¼¶µÄ´¿¶È×î¸ß£¬¿ÉÒÔ×÷ΪɫÀ­ÓÍ£¿ ¡¡¡¡

                                                             £¨  A  £©¡¡¡¡

A.1¼¶            B.2¼¶           C.3¼¶            D.4¼¶¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

279£®µØ¹µÓÍÊÇÒ»¸ö±È½Ï¿í·ºµÄ¸ÅÄÏÂÁÐÄÄÖÖÀ´Ô´µÄÓÍÖ¬²»ÊǵعµÓÍ£¿£¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÎÛË®¹Ü·Ö²ãÓÍ                   B.²Í³ø»ØÊÕÓÍ ¡¡¡¡

C.ºÏ¸ñÐÂÏʷʱ찾ÖóµÄÓÍ            D.·´¸´¼åÕ¨µÄÓÍ  ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

280£®ÓªÑøÇ¿»¯¼ÁÊÇΪÔö¼ÓÓªÑø¼ÛÖµ¶ø¼ÓÈëʳƷÖеÄÌìÈ»»òÈ˹¤µÄÓªÑøËØ£¬ÓªÑøÇ¿»¯¼ÁÊôÓÚ£¨    £©¡£                                           £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ʳƷÌí¼Ó¼Á     B.±£½¡Ê³Æ·³É·Ö    C.Ò©Æ·           D.µ÷ζƷ¡¡¡¡

             ¡¡¡¡

281£®¸ù¾ÝʳƷÌí¼Ó¼ÁµÄ×÷Óã¬ÆäÔÚÏÖ´úʳƷÉú²úÖÐÊÇ£¨   £©¡£     £¨  A  £©¡¡¡¡

A.²»¿ÉȱÉٵĠ                 B.¿ÉÓпÉÎÞµÄ ¡¡¡¡

C.²»ÐèÒªÌí¼ÓµÄ                D.Ó¦Ñϸñ½ûֹʹÓÃµÄ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

282£®Ê³Æ·Ìí¼Ó¼ÁÓÐÌìÈ»µÄ£¬Ò²ÓÐÈ˹¤ºÏ³ÉµÄ£¬ÔÚʳƷ°²È«·½Ã棨  £©¡££¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÌìÈ»µÄÒ»¶¨±ÈºÏ³ÉµÄ°²È«      B.ºÏ³ÉµÄÒ»¶¨±ÈÌìÈ»µÄ°²È«  ¡¡¡¡

C.Òª¸ù¾Ý¶¾ÐÔÊÔÑéÅжϠ         D.´¿¶ÈÔ½¸ßÔ½°²È«¡¡¡¡

                ¡¡¡¡

283£®ÒÔÏÂÄÄÖÖÌصãÊǸßÆ·ÖÊÇÉ¿ËÁ¦Ëù¾ßÓеģ¿                    £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÓкܶàÆø¿×                  B.ÈÛµãµÍ¡¢Ò×ÈÚ»¯ ¡¡¡¡

C.º¬´óÁ¿´ú¿É¿ÉÖ¬              D.²»ÒòζȲîÒì²úÉú±íÃæ˪»¯¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

284£®ÐÂÏʵIJ¤ÂÜÈç¹û²»ÓÃÑÎË®½þ×Õһϣ¬³ÔÆðÀ´»áÓÐÂéÉàÍ·µÄ¸Ð¾õ£¬ÕâÊÇÒòΪ²¤ÂÜÖк¬Óе°°×ø£¬ÔÚ¼Ó¹¤Ê³Æ·ÖмÓÁ˵°°×øºó£¬ÎªÊ²Ã´Ã»ÓÐÂéÉàÍ·µÄ¸Ð¾õ£¿¡¡¡¡

                                                             £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÒòΪ¼ÓÈëµÄ¼ÁÁ¿Ì«Ð¡  ¡¡¡¡

B.ÒòΪֻÓв¤Âܵ°°×ø²Å»áÂéÉàÍ·  ¡¡¡¡

C.¾­¹ý¸ßμӹ¤ºó£¬µ°°×ø¶¼ÒѾ­±äΪÆÕͨµ°°×ÖÊÁË  ¡¡¡¡

D.ÒòΪÎÒÃÇûÓÐ×¢Òâ¡¡¡¡

                ¡¡¡¡

285£®³ýÁË´«Í³µÄÌÇÒÔÍ⣬ÎÒÃÇ»¹ÓкܶàÆäËûÌðζ¼Á£¬ÀýÈçľÌÇ´¼¡¢É½ÀæÌÇ´¼µÈ¡£³ýÁË°²È«ÐԺá¢Ìðζ¸Ð½ÏºÃÒÔÍ⣬ËüÃÇ»¹¾ßÓУ¨    £©µÄÌص㡣 £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¼Û¸ñ±ãÒË        B.±£»¤ÑÀ³Ý      C.À´Ô´·½±ã       D.´¿ÌìÈ»ÌáÈ¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

286£®ÈýÂÈÕáÌÇ¡¢°¢Ë¹°ÍÌðµÈºÏ³ÉÌðζ¼ÁµÄÌð¶ÈÊÇÕáÌǵģ¨   £©£¬ËùÒÔÔÚʳƷÖеÄÌí¼ÓÁ¿ºÜµÍ£¬²¢ÇÒûÓÐÄÜÁ¿£¬²»Ó°ÏìÒȵºËØ£¬ÊʺÏÌÇÄò²¡È˵ÈʳÓᣣ¨  C  £©¡¡¡¡

A.¼¸±¶            B.Ê®±¶          C.¼¸°Ù±¶         D.¼¸Ç§±¶ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

287£®²èÒûÁÏ¿ÉÄܳöÏÖµÄÖÊÁ¿ÎÊÌâÒ»°ãΪʳƷÌí¼Ó¼Á³¬·¶Î§ºÍ³¬Á¿Ê¹Óá¢Î¢ÉúÎﳬ±êÍâÒÔ¼°£¨     £©º¬Á¿²»´ï±ê¡£                              £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÓлúËá          B.°±»ùËá        C.²è¶à·Ó         D.ÌÇ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

288£®¸ù¾ÝÊÀ½çÎÀÉú×éÖ¯ºÍÁªºÏ¹úÁ¸Å©×éÖ¯µÄ¶¨Ò壬£¨     £©Êǵ±ÉãÈë×ã¹»ÊýÁ¿Ê±£¬¶ÔËÞÖ÷ÆðÓÐÒ潡¿µ×÷ÓõĻîµÄ΢ÉúÎï¡£                          £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÈéËá¾ú          B.Ë«Æç¸Ë¾ú       C.ÒæÉú¾ú        D.Èé¸Ë¾ú    ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

289£®ÈéËáÒûÁÏÖ»ÊÇÌí¼ÓÁËËáζ¼ÁµÄÒ»°ãº¬ÈéÒûÁÏ£¬²»º¬£¨    £©¡£  £¨  D  £©A.ÌÇ              B.µ°°×ÖÊ         C.ÈéËá           D.ÈéËá¾ú¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

290£®º¬ÓлîÐÔÈéËá¾úµÄÒûÁϲ»ÒË¿Õ¸¹Ê±Ö±½ÓÒûÓã¬ÒòΪ¿Õ¸¹Ê±Î¸ËáµÄpHÖµ½ÏµÍ£¬Ò×½«»îÐÔÈéËá¾úɱËÀ£¬£¨    £©ÒûÓÃЧ¹û½ÏºÃ¡£                   £¨  C  £©A.Ç峿            B.·¹Ç°2Сʱ     C.·¹ºó2Сʱ      D.˯ǰ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

291£®ÊÀ½çÎÀÉú×éÖ¯ÔøÐû²¼£¬ÔÚijЩÑó¿ì²ÍÖÐÓÐÒ»ÖÖÖ°©ÎïÖÊ´æÔÚÓÚÕ¨ÊíÌõ¡¢±¡´à±ý¡¢¿¾ÖíÈ⡢ˮ¹ûÌðÆ·ÉϵÄ×ØÉ«´àƤµÈ¼åըʳƷÖУ¬ËüÊÇ£¨    £© ¡££¨  D  £©¡¡¡¡

A.ËÕµ¤ºì          B.¶þÑõ»¯Áò       C.±½²¢ÜÅ           D.±ûÏ©õ£°·¡¡¡¡

        ¡¡¡¡

292£®¹ÈÀà¡¢ÊíÀàÊÇÎÒ¹úÉÅʳÄÜÁ¿µÄÖ÷ÒªÀ´Ô´£¬µ«Æäȱ·¦£¨    £©£¬Òò´ËÒªÓëÆäËûʳÎï´îÅä×ÅÒ»Æð³Ô¡£                                           £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Ö¬·¾            B.ÓÅÖʵ°°×ÖÊ     C.̼ˮ»¯ºÏÎï      D.άÉúËØ  ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

293£®Á¸Ê³²»Ò˼ӹ¤¹ýϸ£¬Ô­ÒòÊÇ?                               £¨  B  £©¡¡¡¡

A.²»ÀûÓÚÈËÌåÏû»¯ÎüÊÕ        B.ÓªÑøËضªÊ§ÑÏÖØ ¡¡¡¡

C.²»Ò×Öü´æ                  D.²»Ò×ÖóÀá¡¡¡

¡¡ ¡¡

294£®ÔÚʳƷ¼Ó¹¤¡¢Åëµ÷¹ý³ÌÖУ¬ÒÔÏÂËÄÖÖÓªÑøËØÏà±È£¬×îÈÝÒ×ËðʧµÄÊÇ?£¨  A  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØ          B.µ°°×ÖÊ          C.¿óÎïÖÊ        D.Ö¬·¾  ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

295£®¶¹½¬ÓֽС°Ö²ÎïÄÌ¡±£¬±»¹ú¼ÊÓªÑøЭ»áÆÀ¶¨Îª½¡¿µÊ³Æ·ºÍÊÀ½çÁù´óÓªÑøÒûÁÏÖ®Ò»£¬¶ÔÓÚ¶¹½¬£¬ÒÔÏÂÕýÈ·µÄºÈ·¨ÊÇ?                            £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ºÈûÓÐÖó·ÐµÄ¶¹½¬           B.¶¹½¬ÖгåÈ뼦µ°  ¡¡¡¡

C.ºÈ¶¹½¬Ê±´îÅäÆäËûʳÎï       D.Óñ£ÎÂÆ¿³¤Ê±¼ä´¢´æ¶¹½¬¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

296£®Å£Ä̲»Äܶ³½á»òÖó·Ð£¬ÊÇΪÁ˱£»¤ÆäÖеģ¨     £©¡£          £¨  B  £©¡¡¡¡

A.Ö¬·¾           B.µ°°×ÖÊ           C.ÈéÌÇ          D.΢Á¿ÔªËØ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

297£®Ìǹû»áÎüÊÕ¿ÕÆøÖеÄË®·Öºó·µ³±ÈÜ»¯¡¢±íÃæ·¢Õ³ºÍ»ë×Ç£¬Òò´Ë±£´æÌǹûÓ¦¾¡Á¿Ê¹Æä¸ô¾ø¿ÕÆø£¬²¢±£´æÔÚ£¨    £©»·¾³Ìõ¼þ½ÏΪºÏÊÊ¡£            £¨  A  £©¡¡¡¡

A.ζȵÍÓÚ¡¡20¡æ¡¡£¬Êª¶ÈµÍÓÚ75%        B.ζȵÍÓÚ¡¡20¡æ¡¡£¬Êª¶È¸ßÓÚ75%¡¡¡¡

C.ζȸßÓÚ¡¡20¡æ¡¡£¬Êª¶È¸ßÓÚ85%        D.ζȸßÓÚ¡¡25¡æ¡¡£¬Êª¶È¸ßÓÚ75%   ¡¡¡¡

       ¡¡¡¡

298£®·äÍõ½¬²»ÄÜÓÿªË®»ò²èË®³å·þ£¬²¢Ó¦£¨    £©Öü´æ¡£         £¨  B  £©¡¡¡¡

A.¸ßΠ           B.µÍΠ          C.³£Î            D.ÎÞÒªÇó   ¡¡¡¡

      ¡¡¡¡

299£®ÎÒ¹ú¹æ¶¨£¬±£½¡Ê³Æ·ÊÊÒËÓÚ£¨   £©Ê³Óᣠ                  £¨  D  £©¡¡¡¡

A.Ó¤Ó׶ù          B.½¡¿µÈËȺ        C.»¼²¡Õß          D.Ìض¨ÈËȺ ¡¡¡¡

       ¡¡¡¡

300£®±£½¡Ê³Æ·ÊÊÒËÓÚ£¨  £©Ê³Ó㬾ßÓе÷½Ú»úÌ幦ÄÜ£¬²»ÒÔÖÎÁƼ²²¡ÎªÄ¿µÄ¡£¡¡¡¡

                                                             £¨  C  £©¡¡¡¡

A.Ñǽ¡¿µ         B.²¡ÈË            C.Ìض¨ÈËȺ        D.½¡¿µÈËȺ    ¡¡¡¡

       ¡¡¡¡

301£®¶¹¸¯Ó벤²ËÒ»Æð³ÔÒ×»¼½áʯ£¬ÒòΪ²¤²ËÖк¬ÓдóÁ¿µÄ£¨   £©£¬»áÓë¸Æ½áºÏºóÉú³É²»ÈÜÐԵijÁµí¡£Åëâ¿Ê±¿É½«²¤²ËÔÚ·ÐË®ÖÐìÌÒ»·ÖÖÓÔÙÀ̳ö£¬½µµÍ¸ÃÎïÖʵĺ¬Á¿¡£                                                    £¨  A  £©¡¡¡¡

A.²ÝËá            B.άÉúËØ          C.¼Ø             D.þ   ¡¡¡¡

      ¡¡¡¡

302£®Åëµ÷Êß²Ëʱ,³ý£¨    £© ²Ù×÷Íâ,¶¼ÓÐÖúÓÚ±£´æÊß²ËÖеÄάÉúËØ¡£ £¨  D  £©¡¡¡¡

A.±ÜÃâ¸ßᬳ´    B.ÏÈÏ´²ËºóÇвˠ   C.Çв˺óËæÇÐËæ³´  D.¶à·ÅµãÑΡ¡¡¡

     ¡¡¡¡

303£®¹ØÓÚÈ¥³ý¹ûÊßÅ©Ò©²ÐÁôµÄ·½·¨£¬ÒÔÏÂÄÄÖÖ×ö·¨ÊÇ´íÎóµÄ£¿      £¨  C  £©¡¡¡¡

A.µ­ÑÎË®½þÅÝÏ´µÓ                 B.СËÕ´ò½þÅÝÏ´µÓ¡¡¡¡

C.ÇÐËéºó³åÏ´                     D¡¡.40¡æ¡¡ÎÂË®½þÅÝÏ´µÓ  ¡¡¡¡

     ¡¡¡¡

304£®¶¹¸¯Öк¬ÓзḻµÄ¸ÆÖÊ£¬¶¹¸¯ºÍÓã´îÅä×ųԣ¬½èÖúÓãÌåÄÚ£¨   £©µÄ×÷Óã¬ÓÐÖúÓÚÌá¸ßÈËÌå¶Ô¸ÆµÄÎüÊÕÂÊ¡£                                £¨  B  £©¡¡¡¡

A.άÉúËØA        B.άÉúËØD        C.άÉúËØE        D.άÉúËØ£Ë ¡¡¡¡

  ¡¡¡¡

305£®ÎÒ¹ú¹ú¼Ò±ê×¼¡¶ÒûÁÏͨÔò¡·¹æ¶¨£¬¹ûÖ­¡¢¸´ºÏ¹ûÖ­ÒûÁÏ¡¢¸´ºÏ¹ûÊßÒûÁÏÖйûÖ­£¨½¬£©×ܺ¬Á¿²»µÃµÍÓÚ£¨     £©£¬·ñÔòÖ»ÄܳÆΪ¹ûÖ­·çζÒûÁÏ£¬ËùÒÔ¹ºÂòʱӦ¸Ã¿´Çå±êÇ©£¬×Ðϸ±æ±ð¡£                                     £¨  C  £©¡¡¡¡

A.5%             B.8%              C.10%              D.15%  ¡¡¡¡

       ¡¡¡¡

306£®ÊÀ½çÎÀÉú×éÖ¯ÍƼöºìÊíΪÊß²ËÀà×î¼Ñ½¡¿µÊ³Æ·Ö®Êס£ºìÊíº¬ÓдóÁ¿£¨   £©£¬ÊÇÆä±»ÁÐÈë×î¼ÑÊß²Ë×îÖØÒªµÄÔ­ÒòÖ®Ò»¡£ºìÊíËùº¬µÄÎïÖÊÔÚ³¦µÀÄÚÎÞ·¨±»Ïû»¯ÎüÊÕ£¬Äܴ̼¤³¦µÀ£¬ÔöÇ¿È䶯£¬Í¨±ãÅŶ¾¡£                         £¨  D  £©¡¡¡¡

A.¿óÎïÖÊ         B.³àÌÇ            C.άÉúËØ          D.ÉÅʳÏËά¡¡¡¡

 ¡¡¡¡

307£®»¨ÉúµÈ¼á¹ûÔ­ÁÏ´æ·ÅʱÈÝÒ×±äÖÊ£¬ËùÒÔҪעÒâ´æ´¢Ìõ¼þ,£¨   £©»·¾³ÊDz»ÊÊÒ˵ġ£                                                      £¨  D  £©¡¡¡¡

A.±Ü¹â±£´æ       B.ͨ·ç¸ÉÔï        C.À䶳±£´æ        D.¸ßΠ¡¡¡¡

     ¡¡¡¡

308£®ºËÌÒÖÐËùº¬µÄ΢Á¿ÔªËØ£¨   £©ÊÇÄÔ´¹ÌåµÄÖØÒª³É·Ö£¬³£Ê³ÓÐÒæÓÚÄÔµÄÓªÑø²¹³ä£¬¿É½¡ÄÔÒæÖÇ¡£                                           £¨  A  £©¡¡¡¡

A.пºÍÃÌ         B.ÌúºÍÍ­          C.άÉúËØB        D.άÉúËØE ¡¡¡¡

      ¡¡¡¡

309£®Ì¿¿¾ÑòÈâ´®¶ÔÈËÌåµÄΣº¦ºÜ´ó£¬ÆäÔ­ÒòÊÇ?                   £¨  C  £©¡¡¡¡

A.²»¿ÉÄÜÍêȫɱËÀÈâÖеÄ΢ÉúÎï    ¡¡¡¡

B.²»¿ÉÄÜÍêȫɱËÀÈâÖеļÄÉúÎï    ¡¡¡¡

C.ÑÌÆøÖк¬ÓдóÁ¿µÄÖ°©ÎïÖʱ½²¢ÜÅ   ¡¡¡¡

D.»á¼ÓʳƷÌí¼Ó¼Á  ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

310£®ÒÔÏÂËÄÖÖÅëÖƵ°Æ·µÄ·½·¨£¬ÄÄÖÖ×îΪ¿Æѧ¡¢ÓÐÓªÑø¡¢Ò×ÎüÊÕ£¿  £¨  A  £© ¡¡¡¡

A.Õôµ°¸þ          B.Ƥµ°           C.²èÒ¶µ°            D.¼åµ°  ¡¡¡¡

    ¡¡¡¡

311£®ÔÚ¡¡-18¡æ¡¡Î¶ÈÌõ¼þÏ´¢´æµÄÈâΪ£¨   £©¡£                     £¨  B  £©¡¡¡¡

A.ÀäÈ´Èâ         B.À䶳Èâ           C.ÀäÏÊÈâ            D.ÐÂÏÊÈâ   ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

312£®ÖíÖеģ¨    £©²»Äܳԡ£                                 £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ÄÔ            B.Éö               C.ÁÜ°Í              D.³¦   ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

313£®ÓÉÓÚ¶ùͯµÄ£¨   £©·¢ÓýÉÐδ½¡È«£¬Ç¦¼«Ò׶ԶùͯµÄ´óÄÔÔì³ÉË𺦡££¨  D  £©¡¡¡¡

A.¸ÎÔàµÄ½â¶¾¹¦ÄÜ  B.ÉöÔàµÄÅÅй¹¦ÄÜ  C.Éñ¾­ÏµÍ³   D.ѪÄÔÆÁÕÏ ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

314£®ÔÚÉϺ£µÄ²Í¹Ý¾Í²Íʱ£¬Ó¦¸ÃÕÒÓС°Ê³Æ·°²È«¼à¶½¹«Ê¾¡±ÅƵIJ͹ݾͲͣ¬¹«Ê¾ÅÆÏÔʾ£¨     £©£¬´ú±í²Í¹ÝµÄÎÀÉú×´¿öÁ¼ºÃ£¬¿É°²ÐľͲ͡£       £¨  C  £©¡¡¡¡

A.ºìÉ«¡°¿ÞÁ³¡±              B.»ÆÉ«¡°Æ½Á³¡±   ¡¡¡¡

C.ÂÌÉ«¡°Ð¦Á³¡±              D.°×É«¡°Æ½Á³¡±¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

¶þ¡¢¶àÑ¡Ìâ¡¡¡¡

1.      ¶ùͯӦ¾­³£Ê³ÓÃÏÂÁÐÄÄÖÖʳƷ£¿                             £¨  AD  £© ¡¡¡¡

A.Îå¹ÈÔÓÁ¸                  B.Åò»¯Ê³Æ·  ¡¡¡¡

C.¸÷ÖÖ±£½¡Æ·               D.ÐÂÏÊË®¹û¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

2.      ÒÔÏÂÄÄЩ¾Ù´ë¿ÉÓÃÓÚÔ¤·ÀʳԴÐÔ¼²²¡£¿                       £¨ ACD £©¡¡¡¡

A.ʳÎï´¢´æʱ±£³Ö½à¾»£¬ÉúÊì·Ö¿ª¡¡¡¡

B.ʹÓñùÏ䳤ʱ¼ä´¢´æʳÎï¡¡¡¡

C.ʳÎïÉÕÊìÖó͸¡¡¡¡

D.ʹÓð²È«µÄË®ºÍÔ­²ÄÁϼӹ¤Ê³Îï¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

3.      ¹ºÂòʳƷ·¢ÏÖÒÔÏÂÄÄЩÇéÐβ»Òª¹ºÂò£¿                      £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.°ü×°ÆÆËð                        B.³¬¹ý±£ÖÊÆÚ¡¡¡¡

C.¹ÞͷʳƷ·¢ÉúÅÖÌýÏÖÏó             D.ʳƷÍâ¹ÛÓз¢Ã¹±äÖÊÏÖÏó¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

4.      ÒÔÏÂÄÄЩ´ëÊ©¿É±ÜÃâ¶ùͯʳÎïÖж¾£¿                        £¨ ABCD £© ¡¡¡¡

A.²»Ê³Óò»ÐÂÏʵÄʳÎï¡¡¡¡

B.¾¡Á¿²»³ÔÊ£·¹Ê£²Ë£¬ÈçÒª³Ô£¬Ò»¶¨Òª³ä·Ö¼ÓÈÈ¡¡¡¡

C.Ê£·¹Ê£²Ë²»ÄÜÔÚ±ùÏäÖзÅÌ«³¤Ê±¼ä¡¡¡¡

D.²»³Ô¹ýÁ˱£ÖÊÆÚµÄʳÎï¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

5.      ÒÔÏÂÄÄÖÖʳÎï¿ÉÒýÆðÖж¾£¿                                £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.ºÓëàÓã¡¡                        B.ù±äµÄ¸ÊÕá¡¡¡¡

C.ÓС°³à³±¡±·¢ÉúµÄË®ÓòµÄ±´Àà      D.ÑÕÉ«ÏÊÑÞµÄÄ¢¹½¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

6.      ¿ÉÒÔÓÐЧµØ¼õÉÙÊß²ËÖÐÓªÑøËصÄÁ÷ʧµÄ·½·¨ÊÇ£¿               £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.³ÔÐÂÏÊÊ߲ˡ¡                    B.ÏÈÏ´ÔÙÇС¡¡¡¡¡

C.Ï´Çк󾡿ìÅëµ÷¡¡               D.·ÅµãÑΡ¡¡¡

¡¡ ¡¡

7.      ¶à³ÔÌÇ¿ÉÄÜÒýÆðÒÔÏÂÄÄÖÖ¼²²¡£¿                             £¨ ABC £©¡¡¡¡¡¡

A.·ÊÅÖ             B.ÌÇÄò²¡            C.È£³Ý              D.¸ßѪѹ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

8.      ËáÄ̵ÄÒæ´¦ÓÐÒÔÏÂÄļ¸ÖÖ£¿                                 £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.Ò×ÓÚÏû»¯ÎüÊÕ¡¡                  B.´Ì¼¤Î¸Ëá·ÖÃÚ¡¡¡¡

C.ÒÖÖƳ¦µÀ¸¯°Ü¾úµÄÉú³¤·±Ö³        D.¼õÇáÈéÌDz»ÄÍÖ¢Ö¢×´¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

9.      ÒÔÏÂÄÄЩÊǶùͯ²»Ò˶àʳµÄʳÎ                           £¨ ABCD £© ¡¡¡¡

A.Ìǹû             B.·½±ãÃæ            C.̼ËáÒûÁÏ           D.ÀäÒû¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

10.  ÒÔÏÂÄÄЩÊÇ·Á°­ÇàÉÙÄê·¢ÓýµÄÒûʳϰ¹ß£¿                     £¨ ABCD £© ¡¡¡¡

A.²»¶¨Ê±¶¨Á¿½øʳ                  B.³Ô¸ßÌÇ¡¢¸ßÑΡ¢¸ßÖ¬·¾µÄʳÎï   ¡¡¡¡

C.ƫʳÌôʳ                        D.³¤ÆÚ³Ô¿ì²ÍʳƷ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

11.  È˹¤ºÏ³ÉÉ«ËضԶùͯÓÐÄÄЩΣº¦£¿                            £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.Òý·¢¶ùͯÐÐΪ¹ý¼¤                B.Ó°Ïì¶ùͯÖÇÁ¦·¢Óý   ¡¡¡¡

C.¸ÉÈŶùͯÌåÄÚÕý³£´úл¹¦ÄÜ        D.Ó°Ïì¶ùͯÊÓÁ¦   ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

12.  ÒÔÏÂÄÄЩʳÎïÊôÓÚÑó¿ì²Í£¿                                 £¨  AB  £© ¡¡¡¡

A.ºº±¤            B.Õ¨ÊíÌõ            C.·ÛË¿             D.Ã×Ïß¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

13.  ÒÔÏÂÄļ¸ÖÖʳƷ²»Äܳԣ¿                                   £¨ ABCD £© ¡¡¡¡

A.·´¸´ÉÕ¿ªµÄË®                   B.ÉÕ½¹µÄÓãÈâ   ¡¡¡¡

C.·¢Ã¹µÄ»¨Éú                      D.·¢Ñ¿µÄÍÁ¶¹¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

14.  ÎÒÃDz»ÄÜȥѧУÖܱߵÄÁ÷¶¯Ì¯··¾Í²ÍµÄÔ­ÒòÓÐÒÔÏÂÄļ¸ÖÖ£¿     £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.ÎÀÉúÌõ¼þ²î                     B.´ÓÒµÈËԱûÓн¡¿µÖ¤   ¡¡¡¡

C.¿ÉÄÜ´æÔÚ¸¯°Ü±äÖʵÄʳÎï         D.²»ÖªµÀʳÎïÀ´Ô´¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

15.  ÒÔϹØÓÚʳƷ°²È«ÖªÊ¶£¬Ëµ·¨ÕýÈ·µÄÊÇ£¿                      £¨ ABCD £© A.Ñø³ÉÁ¼ºÃµÄÎÀÉúÏ°¹ß£¬¾­³£¼ôÖ¸¼×£¬·¹Ç°±ãºó¼°Ê±Ï´ÊÖ¡¡¡¡

B.Éú³ÔµÄ¹Ï¹ûºÍÊß²ËҪϴ¾»¡¡¡¡

C.ʳÓÃǰҪעÒâ²é¿´Ê³Æ·µÄÉú²úÈÕÆںͱ£ÖÊÆڵȡ¡¡¡

D.¾¡Á¿ÉÙ³Ôʱ¼ä¹ý³¤µÄÊ£·¹¡¢Ê£²Ë£¬Èç¹û³Ô£¬Ò»¶¨Òª³¹µ×¼ÓÈÈ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

16.  ÓÅÖÊʳÓÃÓͲ»Ó¦ÓеÄÌØÕ÷ÊÇ£¿                               £¨  AD  £© ¡¡¡¡

A.ÓÐÐü¸¡Îï        B.ûÓгÁµíÎï       C.ÇåÎú͸Ã÷       D.ÓÍÉ«·¢°µ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

17.  ÒÔÏÂÄÄЩʳÎïÖк¬ÓÐÖ¬ÈÜÐÔάÉúËØ£¿                          £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.ºúÂܲ·          B.¼¦µ°             C.ÂóÅß           D.ÂÌÒ¶²Ë¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

18.  ÒÔÏÂÄÄЩʳÎïÒ×ÊÜ»ÆÇúù¶¾ËØÎÛȾ£¿                          £¨ BCD £©¡¡¡¡

A.ÖíÈâ            B.»¨Éú             C.ÓñÃ×           D.»¨ÉúÓÍ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

19.  ÏÂÁÐÐÐΪÕýÈ·ÊÇ£¿                                          £¨ BCD £©¡¡¡¡

A.¸ÕÂòµÄÆ»¹ûÖ±½ÓÁ¬Æ¤³Ô           ¡¡¡¡

B.Êß²ËÔÚÅëµ÷Ç°ÏÈÓÃË®½þÅÝ10·ÖÖÓ×óÓÒ¡¡¡¡

C.ÖÁÉÙÿ3¸öÔ¶ÔÕû¸ö±ùÏä½øÐÐÇå½àÏû¶¾   ¡¡¡¡

D.ÒûË®»ú¶¨ÆÚÇåÏ´¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

20.  ¼¦µ°³ýº¬ÓÐÓÅÖʵ°°×Í⣬»¹º¬ÓУ¨  £©¼°ÂÑÁ×Ö¬µÈÓªÑøËØ£¬ÇàÉÙÄêÒ˾­³£Ê³Óᣠ                                                         £¨  AC  £© ¡¡¡¡

A.άÉúËØA         B.άÉúËØB           C.ºË»ÆËØ            D.ÉÅʳÏËά¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

21. ʳÎïÖж¾²¡ÈËÒ»°ã¾ßÓÐÏàËƵÄÁÙ´²±íÏÖ£¬³£³£³öÏÖ£¨  £©µÈÏû»¯µÀÖ¢×´¡£                                           £¨ ABCD £© ¡¡¡¡

A.¶ñÐÄ             B.Ż͠              C.¸¹Í´              D.¸¹Ðº¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

22.  ÒÔÏÂÄÄЩ·½·¨ÄÜÔ¤·ÀʳƷ¸¯°Ü±äÖÊ£¿                        £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.µÍα£²Ø    B.¸ßÎÂÃð¾ú      C.ÍÑË®¸ÉÔï      D.ÑÎ×Õ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

23.  Åò»¯Ê³Æ·ÈçÊíƬ¡¢Ñ©±ýµÈ£¬ÊôÓÚ£¨   £©ÀàʳƷ£¬²»Äܾ­³£Ê³Óᣠ£¨ ABC £© ¡¡¡¡

A.¸ßÓÍÖ¬       B.¸ßÈÈÁ¿        C.µÍ´ÖÏËά       D.µÍÌÇ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

24.  µ°°×ÖʵÄʳÎïÀ´Ô´Ö÷ÒªÊÇ£¨   £© ¡¢´ó¶¹¼°ÆäÖÆÆ·¡£             £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.ÓãϺ        B.Èâ            C.µ°            D.ÄÌ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

25.  Ä̺ÍÄÌÖÆÆ·ÊǸƵÄ×îºÃÀ´Ô´£¬£¨ £©ÖÐÒ²º¬ÓзḻµÄ¸ÆÖÊ¡£       £¨ ABD £© ¡¡¡¡

A.¶¹ÖÆÆ·      B.ϺƤ           C.¹û½´          D.Ö¥Âé½´¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

26.  ÒÔÏÂÄÄЩÁãʳ²»ÒËÉíÌ彡¿µ£¿                              £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.¿ÉÀÖ       B.ÄÌÓ͵°¸â       C.¹û¶³          D.º£Ì¦¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

27. ÒÔÏÂÄÄЩʳÎï²»ÒË´æ·ÅÔÚ±ùÏäÖУ¿                  £¨ ABCD £© ¡¡¡¡

A.Ï㽶       B.ÇÉ¿ËÁ¦         C.Î÷ºìÊÁ        D.»Æ¹Ï¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

28. ÒÔÏÂÄÄЩʳÎïÓÐÖúÓÚ¶ùͯÖÇÁ¦·¢Óý£¿                 £¨ ABC £© ¡¡¡¡

A.ºËÌÒ       B.Óã             C.µ°»Æ           D.Ìǹû¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

29.  ¾­ÓªÕßµÄÏÂÁÐÐÐΪ£¬ÄÄЩÊôÓÚÆÛÕ©Ïû·ÑÕßµÄÐÐΪ£¿              £¨ ABCD £© ¡¡¡¡

A.ÏúÊÛ²ôÔÓ¡¢²ô¼ÙµÄʳƷ  ¡¡¡¡

B.ÏúÊÛÒÔ¼Ù³äÕæ¡¢ÒԴγäºÃµÄʳƷ¡¡¡¡

C.²ÉÈ¡Ðé¼Ù»òÕßÆäËû²»Õýµ±ÊÖ¶ÎʹÏúÊÛµÄʳƷ·ÝÁ¿²»×ãµÄ¡¡¡¡

D.ÀûÓù㲥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°¡¢±¨¿¯µÈ´óÖÚ´«²¥Ã½½é¶ÔʳƷ×÷Ðé¼ÙÐû´«µÄ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

30.  ÒÔ϶ԺÏÀíÓªÑøµÄ»ù±¾ÒªÇó£¬ÄÄЩÊÇÕýÈ·µÄ£¿                   £¨ ABC £© ¡¡¡¡

A.ÉãÈ¡µÄʳƷӦ¹©¸øÈËÌå×ãÁ¿µÄÓªÑøËغÍÈÈÄÜ¡¡¡¡

B.ʳÎïÓ¦¶ÔÈËÌåÎÞ¶¾º¦¡¡¡¡

C.ʳÎï²»Ó¦ÓÐ΢ÉúÎïÎÛȾ¼°¸¯°Ü±äÖÊ¡¡¡¡

D.±¬³´¡¢¼åÕ¨ÄÜʹʳƷ¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÉ«¡¢Ï㡢棬ËùÒÔÊÇÁ¼ºÃµÄÅëµ÷·½·¨¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

31.  ÓйØ΢Á¿ÔªËص⣬ÏÂÁÐÄÄЩ˵·¨ÊÇÕýÈ·µÄ£¿                   £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.µâÊǺϳɼ××´ÏÙËصÄÖ÷ÒªÔ­ÁÏ ¡¡¡¡

B.³¤ÆÚÉãÈë¹ýÁ¿µâ¿ÉÔì³É¼××´ÏÙÖ×´ó ¡¡¡¡

C.º£²úÆ·º¬µâ·á¸»¡¡¡¡

D.Ì¥¶ù¡¢³õÉú¶ù¼°Ó¤Ó׶ùÆÚȱ·¦µâ£¬¿Éµ¼Ö´ôС²¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

32.  ³¤ÆÚ¹ýÁ¿³ÔÑÎÈÝÒ×µ¼ÖÂÒÔÏÂÄÄЩ¼²²¡£¿                        £¨ ABC £©¡¡¡¡¡¡

A.¸ßѪѹ           B.Ë®Ö×          C.ÉöÔ༲²¡          D.ÌÇÄò²¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

33.  ÒÔÏÂÄÄЩʳÎïÓÐÖúÓÚ¿ª·¢¶ùͯÖÇÁ¦£¿                         £¨ ABCD £© ¡¡¡¡

A.Ö¬ÀàʳÎï         B.µ°°×ÖÊ        C.ÌÇÀàºÍάÉúËØ      D.¿óÎïÖÊ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

34.  µ±ÎÒÃÇ¿Ú¿Êʱ£¬²»½¨Òé´óÁ¿ºÈÒÔÏÂÄÄЩÒûÆ·£¿                  £¨ ABC £© ¡¡¡¡

A.±ùË®             B.Ä̲蠠        C.¿ÉÀÖ              D.°×¿ªË®¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

35.  ÒÔÏÂÄÄЩÊÇ´íÎóµÄÒûʳϰ¹ß£¿                               £¨ ABCD £© ¡¡¡¡

A.Áãʳ¿ÉÒÔµ±·¹³Ô              B.ÉÙ³Ô·¹¶à³ÔÁãʳ   ¡¡¡¡

C.²»¶ö¾Í²»³Ô                  D.¶öÁ˾ÍÈ¥ÂòÁ÷¶¯Ì¯··µÄ¶«Î÷³Ô¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

36.  ±£½¡Ê³Æ·±êÇ©ºÍ˵Ã÷Êé±ØÐë·ûºÏ¹ú¼ÒÓйرê×¼ºÍÒªÇó£¬Æä±êÃ÷µÄÄÚÈÝÓ¦°üÀ¨ÄÄЩ£¿                                                      £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.ʳÓ÷½·¨                  B.±£½¡×÷ÓúÍÊÊÒËÈËȺ¡¡¡¡

C.´¢²Ø·½·¨                  D.ÊÊÒ˵ÄʳÓÃÁ¿¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

37.  ¹ØÓÚÈ«ÂóÃæ°ü£¬ÒÔÏÂ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ£¿                         £¨ BCD £©¡¡¡¡

A.È«ÂóÃæ°üÊÇÓÃ100%È«ÂóÖƳɵĠ   ¡¡¡¡

B.È«ÂóÃæ°üÊǺÖÉ«µÄ£¬µ«ºÖÉ«µÄÃæ°ü²»µÈÓÚ¾ÍÊÇÈ«ÂóÃæ°ü¡¡¡¡

C.È«ÂóÃæ°üÓ¦³Êµ«ºÖÉ«£¬¼ÙðµÄÈ«ÂóÃæ°üÑÕÉ«½ÏÉî¡¡¡¡

D.È«ÂóÃæ°üÓ¦ÄÜÓÃÈâÑÛ¿´µ½ºÜ¶àÂóôïµÄС¿ÅÁ££¬ÖʵرȽϴֲڡ¡¡¡

¡¡ ¡¡

38.  ¹ØÓÚÈçºÎ³ÔºÃÈ«ÂóÃæ°ü£¬ÒÔÏÂ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ£¿                 £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.Ôç²Í³Ô¼¸Æ¬È«ÂóÃæ°ü£¬´îÅäÒ»±­Å£ÄÌ¡¢Ë®¹ûºÍÊ߲ˣ¬¿ÉÒÔ»ñµÃ½ÏÈ«ÃæµÄÓªÑø   ¡¡¡¡

B.2ËêÒÔÉϵĶùͯ¿ÉÒÔ³¢ÊÔ³ÔÈ«ÂóÃæ°ü£¬µ«Òª¿ØÖƺÃÉãÈëÁ¿  ¡¡¡¡

C.ÇàÉÙÄê´¦ÓÚÉú³¤·¢Óý½×¶Î£¬ÉãÈë¹ý¶àµÄÈ«ÂóÃæ°ü»áÒÖÖÆʳÓû   ¡¡¡¡

D.È«ÂóÃæ°ü³ÔÁ˲»»á·¢ÅÖ£¬¿ÉÒÔºÁÎÞ½ÚÖƵijԡ¡¡¡

¡¡ ¡¡

39.  Ïʵ°²»ÄÜÉú³ÔÊÇÒòΪÉúµ°ÇåÖк¬ÓÐÒÔÏÂÄÄЩ³É·Ö£¿             £¨  CD  £©¡¡¡¡

A.ºìϸ°ûÄýѪËØ      B.Òì»Æͪ       C.¿¹ÉúÎïËص°°×    D.¿¹Òȵ°°×øÒò×Ó     ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

40.  ¹ØÓÚʳƷ°²È«£¬ÏÂÁÐ˵·¨´íÎóµÄÊÇ£¿                         £¨ ACD £©¡¡¡¡

A.ʳƷ°²È«±ØÐëÁã·çÏÕ¡¡¡¡

B.º¬ÓзÀ¸¯¼ÁµÄʳƷ²»Ò»¶¨ÊDz»°²È«Ê³Æ·¡¡¡¡

C.´¿ÌìȻʳƷһ¶¨°²È«¡¡¡¡

D.³ÔÁ˺¬ÓÐÖ°©ÎïÖʵÄʳÎï¾Í»áµÃ°©Ö¢¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

41.  ·¨¹úÈ˽«Ã¿Äê9ÔÂ20ÈÕ¶¨Îª¡°¹ú¼ÒÔç²ÍÈÕ¡±£¬¹ØÓÚ²»³ÔÔç²ÍµÄΣº¦£¬ÒÔÏÂ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ£¿                                                 £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.²»³ÔÔç²Í»áÔö¼ÓÌåÖØ¡¡¡¡

B.²»³ÔÔç²Í»áÔö¼Ó»¼ÌÇÄò²¡µÄ·çÏÕ¡¡¡¡

C.²»³ÔÔç²Í»áʹѪð¤¶ÈÔö¼Ó£¬ÈÝÒ×ÐγÉѪ˨¡¡¡¡

D.²»³ÔÔç²Í´óÄÔÎÞ·¨Õý³£ÔËת¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

42.  ÏÂÁÐÄÄЩÐÐΪ±ØÐ뽫˫ÊÖÏ´¾»ºóÔÙ½Ó´¥Ê³Æ·£¿                 £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.½Ó´¥ÉúʳÎïºó¡¡¡¡

B.¿ÈËÔ¡¢´òÅçÌç»òß©±ÇÌéºó¡¡¡¡

C.´¦Àí¶¯Îï»ò·ÏÆúÎïºó¡¡¡¡

D.½Ó´¥Êܵ½ÎÛȾµÄ¹¤¾ßºó¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

43.  ¹ºÂòʳƷʱ£¬Èô·¢ÏÖÒÔÏÂÄÄЩÇéÐÎʱ²»Òª¹ºÂò£¿                £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.³¬¹ý±£ÖÊÆÚ                     B.°ü×°ÆÆËðµÄʳƷ¡¡¡¡

C.ÅÖÌýµÄ¹ÞͷʳƷ                 D.δ±êÃ÷Åëµ÷·½·¨µÄʳƷ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

44.  ÒÔÏÂÄÄЩÊÇÇàÉÙÄê³£¼ûÓªÑø²»Á¼ÐÔ¼²²¡£¿                     £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.ȱÌúÐÔƶѪ                    B.ØþÙͲ¡¡¡¡¡

C.·¢Óý³Ù»º                  D.Çà´ºÆÚ¼××´ÏÙÖ×´ó¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

45.  ÒÔÏÂÄÄЩÊǵâµÄÁ¼ºÃʳÎïÀ´Ô´£¿                             £¨  BC  £©¡¡¡¡

A.»Æ¹Ï         B.º£´ø          C.×ϲˠ        D.¾Â²Ë¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

46.  ÎÒÃÇƽʱӦÔõÑùÔ¤·ÀʳÎïÖж¾£¿                              £¨ ACD £©¡¡¡¡

A.¹Ï¹ûÏ´¾»»òÏ÷È¥ÍâƤºóʳÓá¡¡¡

B.Ê£²Ë·Å½ø±ùÏä±£´æºó£¬ÄóöÀ´¿ÉÖ±½ÓʳÓá¡¡¡

C.²»¹ºÂòÎÞÎÀÉúÐí¿ÉÖ¤ºÍÓªÒµÖ´ÕÕСµêµÄʳƷ¡¡¡¡

D.²»³ÔÒÑÈ·ÈϱäÖÊ»ò»³ÒÉ¿ÉÄܱäÖʵÄʳÎï¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

47.  ÒÔÏÂÄÄЩʳƷ²»ÊʺϾ­³£³Ô£¿                                £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.ÓÍÕ¨ÀàʳƷ              B.Åò»¯Ê³Æ·   ¡¡¡¡

C.ÉÕ¿¾ÀàʳƷ              D.Îå¹ÈÔÓÁ¸¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

48.  ʳƷ¾­ÓªÕßÏúÊÛɢװʳƷ£¬Ó¦µ±ÔÚɢװʳƷµÄÈÝÆ÷¡¢Íâ°ü×°ÉϱêÃ÷ʳƷµÄ£¨   £©¡¢Éú²ú¾­ÓªÕßÃû³Æ¼°ÁªÏµ·½Ê½µÈÄÚÈÝ¡£                   £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.Ãû³Æ        B.Éú²úÈÕÆÚ       C.±£ÖÊÆÚ       D.ÓªÑø³É·Ö¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

49.  ʳÎïÖж¾µÄÌصãÊÇDZ·üÆڶ̣¬Í»È»ÐÔ¡¢¼¯ÌåÐÔ±©·¢£¬¶àÊý±íÏÖΪ³¦Î¸Ñ×µÄÖ¢×´£¬²¢ºÍʳÓÃijÖÖʳÎïÓÐÃ÷ÏÔ¹Øϵ¡£Ê³ÎïÖж¾Ê±ÒÔϼ±¾È´¦Àí´ëÊ©ÄÄЩÊÇÕýÈ·µÄ£¿                                                       £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.´ßÍ                   B.ϴθ    ¡¡¡¡

C.¼°Ê±¾ÍÒ½               D.½ûÖ¹ÔÙʳÓÿÉÒÉÓж¾Ê³Îï¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

50.  Èç¹ûÄãÔÚ³¬ÊйºÂòÁËÒ»ºÐÅ£ÄÌ£¬ÉÏÃæ±êÃ÷Éú²úÈÕÆÚÊÇ¡¡2012Äê10ÔÂ1ÈÕ¡¡£¬±£ÖÊÆÚ12¸öÔ£¬±£´æÆÚ18¸öÔ£¬ÄãÈÏΪÏÂÁÐÄÄЩ˵·¨ÊÇÕýÈ·µÄ£¿    £¨  AC  £©¡¡¡¡

A.×î¼ÑʳÓÃÆÚÊÇ¡¡2012Äê10ÔÂ1ÈÕ¡¡µ½¡¡2013Äê9ÔÂ30ÈÕ¡¡¡¡¡¡

B.×î¼ÑʳÓÃÆÚÊÇ¡¡2012Äê10ÔÂ1ÈÕ¡¡µ½¡¡2014Äê3ÔÂ31ÈÕ¡¡¡¡¡¡

C.ÍƼöµÄ×îºóʳÓÃÈÕÆÚÊÇ¡¡2014Äê3ÔÂ31ÈÕ¡¡¡¡¡¡

D.ÍƼöµÄ×îºóʳÓÃÈÕÆÚÊÇ¡¡2013Äê9ÔÂ30ÈÕ¡¡¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

51.  ÓйØËáÄÌ£¬ÒÔÏÂ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ£¿                             £¨ ACD £©¡¡¡¡

A.ËáÄ̲»ÒË¿Õ¸¹ÒûÓà            B.ËáÄÌԽŨ³íÔ½ºÃ ¡¡¡¡

C.ËáÄ̲»Ò˼ÓÈȺóÒûÓà          D.ºÈËáÄÌÒ²ÐèÊÊÁ¿£¬²¢·ÇÔ½¶àÔ½ºÃ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

52.  µÍÎÂÀä²ØÏÊÄ̺ͳ£ÎÂÄÌÓÐÄÄЩÇø±ð£¿                         £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.µÍÎÂÀä²ØÏÊÄÌÊÇÒÔÉúÏÊÄÌΪԭÁÏ£¬²ÉÓá¡72¡æ¡¡¡¡-85¡æ¡¡µÄµÍÎÂɱ¾ú·½Ê½¡¡¡¡

B.µÍÎÂÀä²ØÏÊÄÌÍêºÃµØ±£´æÁËÏÊÄÌÖеÄÓªÑøÎïÖʺʹ¿Õý¿Ú¸Ð¡¡¡¡

C.µÍÎÂÀä²ØÏÊÄÌÐèÒªÀä²Ø£¬±£ÖÊÆÚΪ3-7Ìì¡¡¡¡

D.³£ÎÂÄ̲»ÐèÀä²Ø£¬±£ÖÊÆÚΪ1-8¸öÔ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

53.  ¼ÒÍ¥´æ·ÅʳÎïʱÒÔÏÂÄÄЩÐÐΪÊÇÕýÈ·µÄ£¿                      £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.δ¾­¸Äµ¶µÄÊ£ÓàÊìʳҪÀä²Ø£¬ÔÙ´ÎʳÓÃÇ°Òª³¹µ×¼ÓÈÈ¡¡¡¡

B.·ÅÈë±ùÏäµÄʳƷ֮¼äÒªÁôÓпÕ϶£¬²»ÒËÌ«Âú¡¡¡¡

C.±ùÏäÄÚÊìʳ¼Ó¸Çºó´æ·ÅÉϲ㣬Éúʳ´æ·Åϲ㡡¡¡

D.ÐÂÏʵÄÊ߲ˡ¢Ë®¹û¿ÉÓëÉúÈâ¡¢ÓãµÈ´æ·ÅÔÚÒ»Æð¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

54.  ÊÀ½çÎÀÉú×éÖ¯£¨WHO£©Ìá³öµÄ¡°Ê³Æ·°²È«ÎåÒªµã¡±µÄºËÐÄÄÚÈÝÊDZ£³ÖÇå½à¡¢ÉúÊì·Ö¿ª¡¢×öÊì¡¢ÔÚ°²È«µÄζÈϱ£´æʳÎʹÓð²È«µÄË®ºÍÔ­ÁÏ¡£ÒÔ϶ԡ°ÎåÒªµã¡±ÃèÊöÕýÈ·µÄÊÇÄÄЩ£¿                                    £¨ ABCD £©¡¡¡¡

A.ÔÚÄÃʳƷ֮ǰ¡¢×¼±¸Ê³Æ·Æڼ䡢ÉϲÞËùºó¶¼ÒªÏ´ÊÖ¡¡¡¡

B.ÉúµÄÈâ¡¢Çݺͺ£²úʳƷҪÓëÆäËûʳÎï·Ö¿ª£»´¦ÀíÉúµÄʳÎïÒªÓÐרÓõŤ¾ß¡¡¡¡

C.ʳÎïÒª³¹µ×ÖóÊ죬ÌÀ¡¢ìÒµÈʳÎïÒªÖó¿ªÒÔÈ·±£´ïµ½¡¡70¡æ¡¡£¬ÊìʳÔٴμÓÈÈÒª³¹µ×¡¡¡¡

D.ÊìʳÔÚÊÒÎÂϲ»µÃ´æ·Å2¸öСʱÒÔÉÏ£¬ËùÓÐÊìʳºÍÒ׸¯ÀõÄʳÎïÓ¦¼°Ê±Àä²Ø¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

55.  ÒÔÏÂÄÄЩÊÇÈ¥³ý¹ûÊßÅ©Ò©²ÐÁôµÄÕýÈ··½·¨£¿                   £¨ ABD £©¡¡¡¡

A.µ­ÑÎË®½þÅÝÏ´µÓ      B.Õû¸öÇåÏ´      C.ÇÐËéºó³åÏ´      D.ȥƤ¡¡¡¡

   ¡¡¡¡

56.  ¹ØÓÚ±£½¡Ê³Æ·£¬ÒÔÏÂÄÄЩ˵·¨ÊÇ´íÎóµÄ£¿                     £¨ ABC £©¡¡¡¡

A.±£½¡Ê³Æ·ÓÐÖÎÁƼ²²¡µÄ×÷Óá¡¡¡

B.ËùÓÐÈ˶¼¿ÉÒÔ³Ô±£½¡Ê³Æ·¡¡¡¡

C.Óб£½¡¹¦ÄܵÄʳƷ¶¼ÊDZ£½¡Ê³Æ·   ¡¡¡¡

D.±£½¡Ê³Æ·¾ßÓÐÌض¨µÄ±£½¡¹¦ÄÜ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

57.  °¬×̲¡µÄ´«²¥Í¾¾¶ÓР                                    ª¤£¨ ABCD £©   ¡¡¡¡

A.ĸӤ´«²¥          B.ÐÔ½Ó´¥        C.×¢É䶾Ʒ       D.ÊäѪ¡¡¡¡

¡¡ ¡¡

Èý¡¢ÅжÏÌâ¡¡¡¡

1.      ÒѾ­±äÖʵÄʳÎïÖ»Òª¾­¹ýÉÕÊìÖó͸£¬°Ñ²¡¾úɱËÀÁË£¬¾Í¿ÉʳÓÃÁË¡£    £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

2.      ÅàÑøÕýÈ·µÄ¿´ÊéÓëд×Ö×ËÊÆ¡¢¿Î×ÀÒθ߶ÈÒªÊÊÖÐÊÇÔ¤·À¼¹ÖùÍäÇúµÄÓÐЧ´ëÊ©Ö®Ò»¡£                                                      £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

3.      Ƥ·ôÓб£»¤ÉíÌåµÄ×÷Óã¬Æ¤·ô»¹ÄÜÓÃÅź¹µÄ·½Ê½µ÷½ÚÌåΡ£         £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

4.      ³¤Ê±¼äµØÓöúÈûÌýÒôÀÖ£¬¿ÉÒýÆðÌýÁ¦Ï½µ£¬ÉõÖÁ»á¶úÁû¡£         £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

5.      ÏÄÌ죬СÃ÷³ÔÍêÆÏÌѺó£¬Ë³ÊÖ°ÑÆÏÌÑƤÈÓµ½Â¥Ï£¬ÕâÊÇÔÊÐíµÄ£¬ÒòΪÆÏÌÑƤ²»»áÔÒÉËÈË¡£                                               £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

6.      ¼á³Ö¶¬¼¾³¤ÅÜÄÜÌá¸ßÉíÌåµÄ¸÷ÏîÉúÀí»úÄÜ¡£                     £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

7.      Éú¶³´¯µÄ²¿Î»Òª³£Óû𿾻òÓÃÈÈË®ÌÌ£¬ÕâÑùÄÜ´Ù½øѪҺѭ»·¡£       £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

8.      ¶à³Ô·ÊÈâ¡¢Ìǹû¡¢ÇÉ¿ËÁ¦ºÍÓÍըʳƷÈÝÒ׳¤³ÉСÅÖ¶Õ¡£            £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

9.      СÅÖ¶ÕÒª¼õ·Ê£¬Ö»Òª¿ØÖÆÒûʳ¾ÍÐÐÁË£¬²»ÐèÒª²ÉÈ¡ÆäËü´ëÊ©¡£        £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

10.  ³Ô¶«Î÷ʱ¿ÉÒÔ˵˵ЦЦ£¬Ö»Òª²»Í»È»¿ªÍæЦ¾ÍÐÐÁË¡£             £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

11.  Íæµç×ÓÓÎÏ·¿É¿ª·¢ÖÇÁ¦£¬Òò´Ë£¬Íæµç×ÓÓÎÏ·Ô½¶à£¬È˾ÍÔ½´ÏÃ÷¡£       £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

12.  Ô¤·ÀºìÑÛ²¡×îÖØÒªµÄ·½·¨ÊDz»ÓÃÊÖÈàÑÛ¾¦£¬²»½Ó´¥ºìÑÛ²¡ÈËÓùýµÄ¶«Î÷¡£     ¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

13.  º¬ÌúºÍάÉúËطḻµÄʳÎïÓе°»Æ¡¢ÈâÀà¡¢¶¹Àà¡¢¶¯Îï¸ÎÔࡢѪ¡¢Éö¡¢º£´ø¡¢ÂÌÒ¶Ê߲ˡ¢Ë®¹ûµÈ¡£                                         £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

14.  Ƥ·ôÂã¶ÔÚÌå±í£¬Òò´ËÇå¼Ã²»Çå½à¶¼Î޹ؽôÒª¡£                 £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

15.  Èç¹ûÉúÁËðÜ×Ó£¬Ö»ÒªÓÃÊÖ°Ñ¡°Ð¡Å§Í·¡±¼·ÆÆ£¬Åųöŧ֭¾ÍÐÐÁË¡£   £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

16.  ʹÓõçÉÈʱ£¬²»ÄܰѵçÉȶÔ×ÅÉíÌåµÄijһ²¿Î»³¤Ê±¼äµØ´µ¡£       £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

17.  ¾çÁһʱ£¬ÂúÍ·´óº¹£¬¿É½«µçÉÈ¿ªµ½×îÇ¿µµ£¬¶Ô×ÅÉíÌå´µ£¬ÒÔ±ãѸËÙ½µÎ¡£ ¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

18.  Ï´Á³ÓþßÒªµ¥¶ÀʹÓᣠ                                      £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

19.  ¶à³Ô¸»º¬ÏËάËصÄÊ߲ˡ¢Ë®¹û¡¢´ÖÁ¸£¬±£³Ö´ó±ã³©Í¨£¬ÓÐÀûÓÚÈËÌ彡¿µ¡££¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

20.  ¶¨ÆÚ¼ì²éÊÓÁ¦£¬Èç·¢ÏÖ×Ô¼ºµÃÁ˼ÙÐÔ½üÊÓÓ¦¼°Ê±Åä´÷ÑÛ¾µ¡£       £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

21.  ´«È¾²¡ÊÇÓɸ÷ÖÖϸ¾ú¡¢²¡¶¾Í¨¹ý¶àÖÖ´«²¥Í¾¾¶¸ÐȾ½¡¿µÈ˶øÒýÆðµÄ¼²²¡¡£ ¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

22.  ²»Ìôʳ£¬Êʵ±¶à³Ôº¬¸Æ¡¢Á׺ÍάÉúËØDµÄʳÎÓÐÀûÓÚ¹Ç÷ÀºÍ¼¡ÈâµÄ·¢Óý¡£¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

23.  Ô¤·ÀÖÐÊîÓ¦¶à³ÔÀäÒû¡£                                       £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

24.  ¸Õ³ÔÍêÔç·¹¾ÍÔ˶¯¡£                                         £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

25.  Í·Ê­ºÜС£¬²»Ò×±»ÈË·¢ÏÖ£¬ËüÎüÈ˵ÄѪ£¬Ëðº¦È˵ÄÉíÌ彡¿µ¡£       £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

26.  ¡°Á÷¸Ð¡±¾ÍÊÇÔÚ¸Ð𣬲»»áÓÐΣº¦¡£                           £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

27.  è¡¢¹·ÊÇÈËÀàµÄÅóÓÑ£¬¶ÔÈËÃÇûÓÐʲôΣÏÕ¡£                   £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

28.  Ö»Óй·²ÅЯ´øÈ®²¡¶¾£¬ÆäËü¶¯ÎﶼÊÇ°²È«µÄ¡£                   £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

29.  ÏûÃðÎÃ×ӵĹؼüÊÇÇå³ýסլÄÚÍâµÄ»ýË®£¬Ê¹ÎÃ×ÓµÄÂÑ¡¢æÝæÞ¡¢Ó¼ÎÞ·¨´æ»î¡£¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

30.  ¼á³ÖÌåÓý¶ÍÁ¶£¬¿ÉÒÔÔ¤·À¸Ðð¡£                               £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

31.  ²»Ð¡Ðı»¶¾ÉßÒ§ÉËû¹Øϵ£¬¹ýÒ»Á½Ìì¾Í»áºÃµÄ£¬²»ÓÃÖÎÁÆ¡£       £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

32.  Ô¤·ÀÖÐÊҪעÒâ¶àºÈ¿ªË®£¬ÔÚÊÒÄڻʱҪ¿ªÃÅ´°£¬Ê¹¿ÕÆøÁ÷ͨ¡£   £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

33.  ³¤ÆÚʳÓùýËá¡¢¹ýÀäµÄʳƷ¶Ôɤ×ÓÓкô¦¡£                     £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

34.  ÓÉÓÚ¿ÚÇ»ÎÀÉú²»Á¼£¬¿ÚÇ»ÄÚϸ¾ú·±Ö³²¼·¢ÉúÔÚÑÀö¸²¿Î»µÄÑ×Ö¢£¬½ÐÑÀÖܲ¡¡£¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

35.  ÌåÓý»î¶¯Ê±£¬²»ÄÜ´©Æ¤Ð¬¡£                                   £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

36.  ÏûÃðó¯òë¿ÉÒÔÓÃÒ©ÎïÀ´¶¾É±£¬Òò¶ø²»ÐèÒª¾­³£´òɨÎÀÉú¡£         £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

37.  ¼ÒÀïµÄ¡°±£ÏÕË¿¡±¶ÏÁË£¬¿ÉÒÔÓÃÍ­Ë¿´úÌæ¡£                     £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

38.  СÃ÷µÃÁËÖظÐ𣬲»È¥Ò½Ôº¿´²¡£¬×Ô¼º³Ô¼¸Æ¬Ò©¡£                £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

39.  ·¢ÏÖÓÐúÆøÖж¾ÕßÓ¦Á¢¼´´ò¿ªÃÅ´°¡£                           £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

40.  Çà´ºÆÚµÄÄÐŮͬѧÁ³Éϳ¤·¢·Û´Ì£¬¿ÉÒÔÓü·Ñ¹¡£                 £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

41.  ²»Á¼µÄ×ËÊÆ»áÐγɼ¹ÖùÍäÇúÒì³£¡£                             £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

42.  ÉÙÄê¶ùͯ¶Ô½áºË¸Ë¾úµÄµÖ¿¹Á¦Èõ£¬Êܵ½¸ÐȾºóÈÝÒ×»¼·Î½áºË¡£       £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

43.  ±âÌÒÌå¾­³£·¢Ñ×£¬»áÒýÆð¼±ÐÔÉöÑס¢·çʪÐԹؽÚÑס£             £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

44.  ¶«¶«ÈÏΪ×Ô¼ºÉíÌåºÃ£¬²»±Ø²Î¼ÓѧУ×éÖ¯Ìå¸ñ¼ì²é¡£             £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

45.  ´«È¾²¡ÊÇÓɲ¡Ô­ÌåÒýÆðµÄ£¬ÄÜÔÚÈËÓëÈËÖ®¼äÏ໥´«È¾µÄ¼²²¡¡£      £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

46.  ΪÁ˾»»¯¿ÕÆø¡¢¼õÉÙÎÛȾ£¬Æû³µ£¬Ä¦ÍгµÖúÁ¦³µÓ¦Ê¹ÓÃÎÞǦÆûÓÍ¡£    £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

47.  ¶Ô·¢³ö¼«´óÔëÉùµÄµ¥Î»£¬Ó¦ÏÞʱ¹¤×÷£¬¿ÉÒÔÔÚÍíÉÏÊ©¹¤»ò¹¤×÷¡£     £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

48.  Ò»°ãÇé¿öÏ£¬Ë®Ô¼Õ¼ÈËÌåÖØÁ¿µÄ30¡«50%¡£                      £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

49.  ÊÀ½çÉÏ´ó¶àÊý¹ú¼ÒʹÓõĺìÊ®×Ö±ê־Ϊ¡°°×µ×ºì×Ö¡±¡£            £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

50.  ÒDZíÃÀÖ÷Òª±íÏÖÔÚ¾ÙÖ¹ÎÄÃ÷¡¢Àñò´ó·½¡¢Õû½à½¡ÃÀ¡¢Ì¬¶ÈºÍ°ª¡¢¾«Éñ»À·¢µÈ·½Ãæ¡£                                                     £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

51.  Ô¤·ÀѪÎü³æ²¡µÄÓÐЧ·½·¨ÊÇ£º²»½Ó´¥ÓÐѪÎü³æµÄˮԴ£»²»ºÈÉúË®¡£    £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

52.  Ö»Óй·¡¢Ã¨´øÓпñÈ®²¡¶¾¡£                                   £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

53.  ±»ÉßÒ§ÒԺ󣬴ýŪÇåÊÇ·ñÓж¾ÔÙ×÷´¦Àí¡£                       £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

54.  ÓÎÓ¾ÊǷdz£ÖµµÃÌᳫµÄÔ˶¯£¬²»¹ÜʲôÑùµÄÈË£¬¶¼¿ÉÒԲμÓÓÎÓ¾¡£ £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

55.  ÊÀ½çÎÀÉú×éÖ¯³«µ¼µÄ½¡¿µÉú»î·½Ê½Îª£ººÏÀíÉÅʳ¡¢Êʵ±Ô˶¯¡¢½äÑÌÏ޾ơ¢ÐÄÀíƽºâ¡£                                                   £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

56.  ÎüÑÌÓк¦½¡¿µ£¬¼Èº¦ÈËÓÖº¦×Ô¼º¡£                              £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

57.  ÇàÉÙÄêÎüÑÌ¡¢ºÈ¾Æ²»»áÓ°Ï콡¿µ¡£                             £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

58.  ѧУºìÊ®×Ö»áµÄ»ù±¾ÈÎÎñÖ®Ò»ÊǸù¾ÝÇàÉÙÄêµÄ²»Í¬ÄêÁä¡¢²»Í¬ÖªÊ¶²ã´Î£¬¿ªÕ¹ÏàÓ¦µÄÎÀÉú¾È»¤ÖªÊ¶½ÌÓýºÍÓйصĻ¡£                     £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

59.  Çà´º·¢ÓýÆÚ£¬ÊÇÈËÒ»ÉúÖÐΨһµÄÒ»´ÎÉú³¤¸ß·å¡£                 £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

60.  ½øÈëÇà´º·¢Óý³õÆÚ£¬ÐÄ¡¢·ÎµÄ¹¦ÄÜÔö¼ÓÁË£¬ÐÄÔàÿ·ÖÖÓÌø¶¯µÄ´ÎÊýºÍÿ·ÖÖÓºôÎüµÄ´ÎÊý£¬È´Ëæ×ÅÄêÁäµÄÔö³¤ÓÐËù¼õÉÙ¡£                     £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

61.  Çà´º³õÆÚÔìѪ¹¦Äܵı仯Ö÷Òª±íÏÖÔÚѪºìµ°°×¼°ºìѪÇòµÄ×ÜÊýÃ÷ÏÔ¼õÉÙ¡£ ¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

62.  Ëæ×ÅÄêÁäµÄÔö³¤£¬ÄÐÉúºÍÅ®ÉúµÄÔ˶¯ÄÜÁ¦²î±ðÔ½À´Ô½´ó¡£         £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

63.  ¸ÎÑ×µÄΨһ´«È¾Ô´ÊǸÎÑ×»¼Õß¡£                               £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

64.  ²¡¶¾ÐÔ¸ÎÑ׵Ĵ«È¾Í¾¾¶Ö»ÔÚ¿ÚÇ»¡£                             £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

65.  ÈκÎѪ¶¼¿ÉÊä¸øʧѪÕß¡£                                     £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

66.  ¿´²»ÇåºÚ°å¾ÍÕÒÀÏʦ°Ñ×ùλµ÷µ½Ç°ÅÅ£¬Ã»±ØҪȥ¼ì²éÊÓÁ¦£¬ÀË·Ñʱ¼ä¡££¨ ¡Á £©¡¡¡¡

67.  ÊÓÁ¦Ï½µ²»Òª¼±×ŽÃÕý£¬³¤´óÁË×ö¸öÊÖÊõ¾Í½â¾öÁË¡£             £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

68.  ½üÊÓÑ۵ijÉÒòÊÇÒÅ´«ÒòËغͻ·¾³ÒòËØ£¬×îÖ÷ÒªµÄÊÇ»·¾³ÒòËØ¡£      £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

69.  ½üÊÓÑÛµÄΣº¦Ö÷ÒªÔÚÓÚ²¢·¢Ö¢,ÕâÊÇÒòΪËüÖÖÀà¶à¡¢·¶Î§¹ã¡¢ËæÇü¹â¶È¼ÓÉî¼°ÄêÁäÔö³¤¶øÔö¶à,¿ÉÖ±½ÓÆÆ»µÊÓ¹¦ÄÜ¡£ËùÒÔÔ¤·À½üÊÓÑÛ,±£»¤ÇàÉÙÄêÊÓÁ¦,ʵΪ¿Ì²»ÈÝ»ºµÄÎÊÌâ¡£                                        £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

70.  ÑÛ¾µ²»¹Ü¶ÈÊý¸ßµÍ¡¢¿´Ô¶¿´½ü¶¼ÒªËæʱÅä´÷¡£                   £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

71.  ¶ÔÓÚ³õ´Î·¢ÏֵĽüÊӵĻ¼Õߣ¬ÐèÀ©Í«Ñé¹âÔÙÈ·¶¨ÊÇ·ñÐèÒªÅä¾µ¡£   £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

72.  ¸¸Ä¸ÊǸ߶ȽüÊÓ£¬×ÓÅ®¿Ï¶¨»áµÃ½üÊÓ¡£                         £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

73.  ÑÛ±£½¡²Ù×öÁ˼¸Ê®Ä꣬ÖйúѧÉúµÄ½üÊÓÔ½À´Ô½¶à£¬ËùÒÔÑÛ±£½¡²ÙûÓбØÒª×ö¡£                                      ¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

74.  µ±Ç°£¬¼õÇáѧÉú¿ÎÒµ¸ºµ££¬¼õÉÙѧÉú³¤Ê±¼äÓÃÑÛÊÇÔ¤·ÀѧÉú½üÊÓµÄÖØÒª´ëÊ©Ö®Ò»¡£                                                     £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

75.  ĿǰûÓÐÖÎÁƽüÊÓµÄÌØЧ·½·¨£¬ËùÒÔÈç¹û½üÊÓÁ˾ÍӦ˳Æä×ÔÈ»¡¢Ã»ÓбØÒª¹ÜËü¡£                                                        £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

76.  ¶ùͯÇàÉÙÄêÒѾ­½üÊÓ»òÓÐÆäËûÇü¹âȱÏÝ£¬Ó¦¸Ã¼á³ÖÅå´øÇü¹â¶È׼ȷµÄÑÛ¾µ¡£           ¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

77.  ½üÊÓÑÛÖ÷ÒªÊÇÒÅ´«Ôì³ÉµÄ£¬ÓëƽÈÕÓÃÑÛÏ°¹ßÎ޹ء£               £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

78.  ¿´µçÊӵķ¿¼äÓ¦°ÑÕÕÃ÷µÆ¹Ø±Õ¡£                               £¨ ¡Á £© ¡¡¡¡

79.  ÈκÎÒþÐÎÑÛ¾µ¶¼¿ÉÒÔÅä´÷¹ýÒ¹¡£                               £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

80.  ¿ñÈ®²¡ÊÇÓÉ¿ñÈ®²¡¶¾ÒýÆðµÄÈËÐó¹²»¼´«È¾²¡£¬ËüµÄ²¡ËÀÂʼ«¸ß¡£   £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

81.  Ö»ÒªÎç²ÍºÃºÃ³Ô£¬Ôç²Í¿ÉÒÔ²»³Ô¡£                             £¨ ¡Á £©¡¡¡¡

82.  ·²ÂãÑÛÊÓÁ¦µÍÓÚ1.0£¨¶ÔÊýÊÓÁ¦±í 5.0£©£¬³ÆΪÊÓÁ¦µÍÏ£¬»ò³ÆÊÓÁ¦²»Á¼¡£¡¡¡¡

                                                              £¨ ¡Ì £©¡¡¡¡

83.  Åܲ½¿ÉÏû³ýÓôÃÆÐÄÇé¡£